Antispazmodikler ve barsak motilitesini değiştiren ilaçlar

 

Bu ilaçlar arasında antimuskarinik bileşikler ve barsak düz kaslarını gevşettiğine inanılan ilaçlar bulunmaktadır. Antimuskarinik ve diğer anti-spazmodik ilaçların düz kaslan gevşetici özellikleri, iritabl kolon sendromu ve diverlikül hastalığında yararlı olabilir. 

Dopamin reseptör antagonistleri olan metoklopramid ve domperidon ( mide ve barsaktan geçişi uyarır (hızlandırır). 

 Antimuskarinikler 

Antimuskarinikler (eskiden "antikolinerjikler” olarak adlandırılırdı), barsak motilitesini azaltır. İritabl kolon sendromuyla divertikiil hastalığında kullanılır. Bununla beraber, değerleri kesinleşmemiştir ve yamt kişiden kişiye değişir. Antimuskarinik ilaçların diğer endikasyonlan arasında aritmiler astım ve hava yolu hastalıkları, araç tutması, parkinsonizm , idrar inkontinansı, midriyazis ve siklopleji, premedikasyon ve antidot olarak kullanıldığı organofosfor zehirlenmeleri bulunur. 

(Gastrointestinal düz kas spazmında kullanılan antimuskarinikler arasında tersiyer aminler olan atropin sülfat ve disikloverin hidroklorür ile kuvaterner amonyum bileşikleri olan propnntelin bromür ve hiyosin bütilhromürdür. Kuvaterner amonyum bileşikleri lipidlerde atropinden daha az çözünür olduğundan, kan-beyin bariyerini geçme olasılıkları daha düşüktür; gastrointestinal yoldan emilimleri de daha azdır. 

Disikloverin hidroklorür atropine göre çok daha az belirgin antimuskarinik etkiye sahiptir ve düz kaslar üzerinde bazı doğrudan etkiler de gösterebilir. Hyosin bütilbromiir gastrointestinal antispazmodik olarak tavsiye edilmekle birlikte emilimi iyi değildir; endoskopi ve radyolojide enjeksiyon yoluyla kullanımı yararlıdır. Atropin benzeri yan etkileri klinik yararlarına ağır basan atropin ve belladon alkaloidierinin ülser tedavisinde modası geçmiştir. 

DİKKATLİ OLUNMASI GEREKEN DURUMLAR
Antimuskarinikler, Down sendromunda, çocuklarda ve yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır; ayrıca, gastroözofageal reflü hastalığı, ishal, ülseratifkolit, akut miyokard enfarktüsü, hipertansiyon, taşikardi olan durumlar (hipertiroidi, kalp yetersizliği, kalp cerrahisi dahil), pireksi ve açı-kapanması glokomu gelişebilecek kişilerde de dikkatli kullanılmalıdır. Etkileşimleri: Ek I (antimuskarinikler).
 

KONTRENDİKASYONLAR
Antimuskarinikler, miyastenia gravis (ancak antikolinesterazların muskarinik yan etkilerini azaltmak için kullanılabilir, paralitik ileus, pilor stenozu ve prostat büyümesinde kontrendikedir.
 

YAN ETKİLERİ
Antimuskariniklerin yan etkileri arasında kabızlık, geçici bradikardi (ardından taşikardi, çarpıntı ve aritmiler), bronş salgısında azalma, acil İdrara çıkma gereksinimi ve idrar retansiyonu, akomodasyon kaybıyla birlikte pupil dilatasyonu, fotofobi, ağız kuruluğu, yüzde kızarma ve deri kuruluğu yer alır. Arada sırada oluşan yan etkiler ise konfiizyon (özellikle yaşlılarda), bulantı, kusma ve sersemliktir; çok nadiren açı kapanması glokomu görülebilir.
 

ATROPİN SÜLFAT 

Endikasyonlar. düz kas spazmı olan gastrointestinal bozuklukların semptomatik tedavisi; midriyazis ve siklopleji, premedikasyon
Dikkatli olunması gereken durumlar: bkz. yukardaki bilgiler 

Kontrendikasyonlar: 1'4: yukarıdaki bilgiler

Gebelik zararlı etkisi bilinmemektedir; üretici dikkatli olunmasını önermektedir. 

Emzirme süte az geçer üretici dikkatli olunmasını önermektedir. 

Yan etkiler: bkz. yukarıdaki bilgiler

Doz: Geceleri 0.6-1.2 mg 

Atropin (Osel)

atropin sülfat

Ampul. 0.25 mg. 0.50 mg ve 1 mg atropin sülfat/ml, 1ml'lik 10 ve 100 ampul/kutu 

Lomotil@ (Ali Raif)
Tablet, 1 tablet 0,025 mg atropin sülfat ve 2,5 mg difenoksilat hidrokloriir içerir, 20 table/kutu
Oral solüsyon, 5cc (l çay kaşığı) 0,025 mg atropin sülfat ve 2,5 mg difenoksilat hidroklorür içerir, 60ml şişe/kutu 

 HİYOSİN BÜTİLBROMÜR 

Endikasyonlar: düz kas spazmı olan gastrointestinal ya da ürogenital bozukluklarda semptomatik tedavi; barsak koliği ve aşırı solunum yolu sekresyonları

Dikkatli olunması gereken durumlar: bkz. yukarıdaki bilgiler 

Kontrendikasyonlar: bkz. yukarıdaki bilgiler; 

Gebelik: Üretici potansiyel yararının riskten fazla olduğu durumlarda kullanılmasını önermektedir. 

Emzirme süte zararlı olamayacak kadar az geçer 

Yun etkiler: bkz. yukarıdaki bilgiler 

Doz: Ağızdan (ancak emilimi azdır, bkz. yukarıdaki bilgiler), günde 4 kez 20 mg; ÇOCUKLARDA, 6-12 yaş, günde 3 kez 10 mg 

İritabl kolon sendromunda, günde 3 kez 10 mg, gerekirse günde 4 kez 20 mg'a kadar çıkılır 

Intramiisküler ya da yavaş intravenöz enjeksiyonla, akut spazmda ya da tanısal işlemlerdeki spazmda, 20 mg, gerekirse 30 dakika sonra yinelenir (endoskopide daha sık tekrarlanabilir), günde en fazla 100 mg; 2-18 yaş arasındaki ÇOCUKLARDA

Buscopan  (Zentiva)


Draje, her draje 10 mg hyosin N-butilbromür İçerir, 20 draje/kutu
Ampul, 20 mg hyosin N-butilbromür/ml,
1 ml x 6 ampul/kutu 

Molit (Adeka)

molit ilaç
Ampul. 20 mg hyosin N-butilbromür /ml,
1 ml x 6 ampul/kutu

Spazmol (Deva)

spazmol
Mnıpul, 20 mg hyosin N-butilbromür /ml,
1 mlx3 ampul/kutu 

Spazmotek (Bilim)


Draje, 10 mg hyosin N-butilbromür , 20 draje/kutu
Ampul, 20 mg hyosin N-butilbromür

 OKSİFENSİKLİMİN 

Endikasyonlar: düz kas spazmı olan gastrointcsti-nal bozuklukların semptomatik tedavisi 

Dikkatli olunması gereken durumlar; Kontrendikasyonlar; Yan etkiler: bkz. yukarıdaki bilgiler 

Doz: Ağızdan, günde 2-3 kez 5 mg 

Spazmo-Valibrin (Mulda)
Kapsül, 2 mg diazepam, 5 mg okstfensikltmin hidroklorür; 50 kapsül/kutu 

 PİPENZOLAT BROMÜR 

Endikasyonlar: düz kas spazmı olan gastrointestinal bozuklukların semptomatik tedavisi 

Dikkatli olunması gereken durumlar; Kontrendikasyonlar; Yan etkiler: bkz. yukarıdaki bilgiler 

Doz: Bkz. preparatlar 

Piptalin (Deva)
Pediyatrik damla, 4 mg pipenzolat bromür/ ml (30 damla); 15 ml/şişe

Doz: Erişkinlerde 3-4x40 damla (5 mg). Çocuklarda, 2 hafta-4 ay arasında 3-4x48 damla (0.5-1 mg), 4 ay-1 yaş arasında 

3-4x12 damla (1.5 mg), 1-3 yaş arasında 

3-4x16 damla (2 mg). 3-7 yaş arasında 

3-4x20 damla (2.5 mg), 7-12 yaş arasında 

3-4x32 damla (4 mg) 

DİSİKLOVERİN HİDROKLORÜR (Disiklomin Hidroklorur) 

Endikasyonlar: düz kas spazmı olan gastrointestin bozukluklarında semptomatik tedavi 

Dikkatli olunması gereken durumlar: bkz. yukarıdaki bilgiler 

Kontrendikasyonlar: bkz yukarıdaki bilgiler; 6 aylıktan küçük bebekler 

Gebelik: zararlı etkisi bilinmemektedir; üretici sadece kesin gereklilik olduğu durumlarda kullanılmasını önermektedir. 

Emzirmeden kaçınılmalıdır süte geçer; bebekte apne bildırilmıştir etkiler: bkz. yukarıdaki bilgiler 

Doz: Ağızdan. günde 3 kez 10-20 mg
Çocuklarda
6-24 aylık gündeen fazla 1-4 kez 5-10 mg. beslenmeden 15 dakika önce. 2-12 yaş günde 3 kez 10 mg 

Türkiye'de halen preparatı pazarlanmamıştır 

 PROPANTELİN BROMUR 

Endikasyonlar: diüzkas spazmı olan gastrointestınal bozukluklada semptomatik tedavi; sık idrar yapma; gustatuvar terleme.

Dikkatli olunması gereken durumlar: bkz. yukarıdaki bilgiler 

Kontrendiendikasyonlar: bkz. yukarıdaki bilgiler 

Karaciğer bozukluğu üretici dikkatli olunmasını önermektedir 

Böbrek bozukluğu üretici dikkatli olunmasım önermektedir 

Gebelik üretici dikkatli olunmasını önermektedir,bilgi yoktur 

Emzirme laktasyonu azaltabilir 

Yan etkiler: bkz. yukarıdaki bilgiler 

Doz: ERİŞKİN ve 12 yaşının üzerindeki ÇOCUKLARDA ağızdan, günde 3 kez yemeklerden en az I saat önce 15 mg ve gece 30 mg, günde en fazla 120 mg; 

Türkiye'de halen preparatı pazarlanmamıştır. 

Diğer antispazmodikler 

Barsaktaki düz kasları doğrudan gevşettiğine inanılan alverin, mebeverin ve nane yağı iritabl kolon sendromu ve diveriikül hastalığında ağrıyı giderebilir. Ciddi ters etkileri yoktur, ancak, bütün antispazmodikler gibi, paralitik ileusta kullanılmamalıdır. Nane yağı bazen retrosternal yanmaya neden olabilir. 

 ALVERİN SİTRAT 

Endikusyonları: düz kas spazmı olan gastrointestinal bozukluklarda yardımcı tedavi olarak; dismenore 

Kontrendikasyonlar: paralitik İleus 

Gebelik dikkatli kullanılmalıdır 

Emzirme üretici firma kaçınılmasını önermektedir sınırlı bilgi vardır 

Yan etkiler: bulantı, baş ağrısı, kaşıntı, döküntü, sersemlik; hepatit de bildirilmiştir. 

Doz: ERİŞKİN ve 12 yaşın üzerindeki çocuklardagünde 1 3 kez 60mg-120mg

 Meteospasmyl (ARIŞ)

meteospasmyl ilaç


Kapsül, 60 mg alverin sitrat, 300 mg simetikon; 20 ve 40 kapsül
Doz: Yemeklerden önce 2-3x1 kapsül 

 MEBEVERİN HİDROKLORÜR 

Endikasyonlar: düz kas spazmı olan gastrointestinal bozukluklarda yardımcı tedavi olarak 

Dikkatli olunması gereken durumlar: akut porifiri kullanılmamalıdır

Kontraendikasyonlar: paralitik ileus zararı bilinmektedir.; üretici firma dikkatli olunmasını önermektedir 

Yan etkiler: alerjik reaksiyonlar (döküntü, ürtiker, anjiyoödem dahil) bildirilmiştir 

Doz: Ağızdan. ERİŞKİNLERDE ve 10 yaşın üzerindeki ÇOCUKLARDA, günde 3 kez 1()()-150 mg, tercihen yemeklerden 20 dakika önce

Duspatalin (Solvay)
Draje, 100mg mebeverin, 50 draje/kutu
Retard kapsül, 200mg mebeverin, 30 kapsül/ kutu 

 NANE YAĞI 

Endikasyonlar: abdominal kolik ve distansiyonun giderilmesi, özellikle iritabl kolon sendromunda 

Dikkatli olunması gereken durumlar: mentole duyarlılık 

Yan etkiler: retrosternal yanma, perianal iritasyon, ender olarak alerjik reaksiyonlar (döküntü, baş ağrısı, bradikardi, kaslarda tremor ve ataksi dahil) LOKAL İRİTASYON. Nane yağı ağzı ya da özofagusu tahriş edebileceğinden, kapsüller ağızda kırılmamalı ya da çiğnenmemelidir 

Doz. Preparatlara bakınız 

Colpermin (Adeka)
Enterik kapsül, 187 mg nane yağı; 30 kapsül/kutu
Doz: Yemeklerden önce 3xl-2 kapsül/gün, gerektiğinde 2-3 aya kadar, 15 yaşın altındaki ÇOCUKLARDA kullanılması tavsiye edilmez.

Motiliteyi artırıcı ilaçlar 

Metoklopramid ve domperidon, midenin boşalmasını ve incebarsaktan geçişi uyaran (hızlandıran) ve özofagus sfinkterinin kasılma gücünü artıran dopamin antagonistleridir. Bu ilaçlar proton pompası inhibitörü ya da 112 resptör antagon,istine yanıt vermeyen fonksiyonel dispesisi olan bazı hastalarda kullanılır.

Tegaserod mide-barsak kanalında ve ayrıca kolonlar üzerinde prokinetik etki gösterir; peristaltizmi uyarır. Bu etkileri serolonin 5-HT4 reseptörler üzerindeki parsiyel agonist etkisi ile ilişkili bulunmuştur. Kadınlarda iritabl kolon sendromundû kabızlık ve karın ağrısının semptomatik tedavisi için sınırlı süre kullanılır. Erkeklerde etkililiği ve güvenliliği kanıtlanmamıştır. 

 

 


Yorumlar