Proton pompası inhibitörü ilaçlar

Proton pompası İnhibitörleri midedeki pariyetal hücrelerin hidrojen-potasyum adenozin trifosfataz enzimi sistemini ("proton pompası”) bloke ederek mide asidi salgılamasını inhibe eder. Proton pompası inhibitörleri, mide ve duodenum ülserlerinde etkili, kısa süreli tedavi sağlar; H. pylori eradikasyonu için antibiyotiklerle birlikte de kullanılabilirler. Ciddi peptik ülser kanamasının endoskopik tedavisi sonrasında yüksek dozda proton pompası inhibitörü verilmesi kanamanın tekrarlama riskini ve cerrahi gereksinimi olasılığını azaltır. Proton pompası inhibitörleri dispepsi ve gastroözofageal reflü hastalığının tedavisin de de kullanılır. 

Proton pompası inhibitörleri NSAİİ ile ilişkili ülserlerde de önleme ve tedavi için kullanılır. Ülser iyileştikten sonra NSAİİ tedavisini sürdürmesi gereken hastalarda, ülserde asemptomatik kötüleşme olasılığından ötürü normal olarak proton pompası inhibitörünün dozu azaltılmamalıdır. 

Proton pompası inhibitörleri Zollinger-Ellison sendromunda aşın asit salgılanmasını kontrol etmek için de kullanlırlar; bu durumda genelde yüksek dozların kullanılması gerekir. 

PPI KULLANIRKEN DİKKATLİ OLUNMASI GEREKEN DURUMLAR

Proton pompası inhibitörleri mide kanserinin semptomlarını maskeleyebilir; özellikle; "alarm verici-uyancı özellikler” (bkz. Zehirlenmede acil tedavi) bulunan hastalarda dikkatli olunmalıdır, bu hastalarda önce midede malignite olasılığı dışlanmalıdır. 

PPI YAN ETKİLERİ

Proton pompası inhibitörlerinin yan etkileri arasında gastrointestinal bozukluklar (bulantı ve kusma, karın ağrısı, flatülans. ishal ve kabızlık dahil), baş ağrısı yer alır. Daha seyrek görülen yan etkiler arasında ağız kuruluğu. periferik ödem, uyku bozuklukları, kırıklık, parestezi. artralji, myalji, döküntü ve kaşıntı bulunur. Ender ya da çok ender olarak bildirilen aşırı duyarlılık reaksiyonları arasında tat bozukluğu, stomatit, hepatit, sarılık, aşırı duyarlılık reaksiyonları (bronkospazm, anafilaksi dahil), ateş, depresyon, halüsinasyonlar, konfiizyon, jinekomasti, interstisyel nefrit, hiponatremi, kan bozuklukları, (lökopeni, lökositoz, pansitopeni, trombositopeni dahil), görme bozuklukları, terleme, ışığa duyarlılık, alopesi, Stevens-Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz bulunur. Proton pompası inhibitörleri, mide asiditesini azalttıkları için gastrointestinal infeksiyon riskini (Clostridium difticile infeksiyonu dahil) artırabilir. 

 

ESOMEPRAZOL 

Endikasyonlar: bkz. Doz bölümü 

Dikkatli olunması gereken durumlar: bkz. yukandaki bilgiler; etkileşimleri: 

Karaciğer bozukluğu: ağır karaciğer bozukluğunda günde en fazla 20 mg (1-12 yaş arasındaki ÇOCUKLARDA gonde 10 mg); ağır karaciğer bozukluğundaki peptik ülser kanamasında, başlangıçta 80 mg intravenöz infüzyon, sonrasında 72 saat boyunca 4 mg/saat devamlı intravenöz infüzyon 

Böbrek bozukluğu: üretici ciddi böbrek bozukluğunda kullanılmamasını önermektedir 

Gebelik üretici dikkatli olunmasını önermektedir-bilgi yoktur 

Emzirme üretici kaçınılmasını önermektedir-bilgi yoktur 

Yan etkiler: bkz. yukarıdaki bilgiler 

Doz: Ağızdan, Helicobacterpylori ile İlişkili duodenal ülserler, bkz. bölüm I 'deki eradikasyon tedavileri 

NSAİİ ile ilişkili mide ülserinde, 18 yaşından büyük ERİŞKİNDE 4-8 hafta günde bir kez 20 mg, gastroduodenal komplikasyonlar riski olan ve sürekli NSAİİ kullanması gereken hastalarda profilaksi için günde 20 mg 

Gastroözofageal reflü hastalığında (erozif reflü özofajiti varlığında) ERİŞKİNDE ve 12 yaşının üzerindeki ÇOCUKLARDA, 4 hafta boyunca günde bir kez 40 mg; tam iyileşme sağlanamadığında ya da semptomlar devam ettiğinde 4 hafta daha; idamede günde 20 mg; 1-12 yaşlan arasındaki ÇOCUKLARDA, vücut ağırlığı 1020 kg ise 8 hafta boyunca günde bır kez 

10 mg; vücut ağırlığı 20 kg'dan fazlaysa 8 hafta boyunca günde bir kez 10-20 mg 

Özofajit bulunmayan gastroözofageal reflü hastalardaki semptomatik tedavide ERİŞKİNDE ve 12 yaşının üzerindeki ÇOCUKLARDA 4 haftaya kadar günde 20 mg ve ardından gerektiğinde günde 20 mg; 1-12 yaşları arasındaki ÇOCUKLARDA, vücut ağırlığı 10 kg'dan fazlaysa, 8 haftaya kadar günde bir kez 10 mg. 

Zollinger-Ellison sendromunda, 18 yaş üzerindeki ERİŞKİNLERDE, başlangıçta günde iki kez 4() mg, sonrasında doz yanıta göre ayarlanır; çoğunlukla günde 80160 mg aralığında (80 mg üzerinde ikiye bölünerek) 

Intravenöz: enjeksiyonla 3 dakikada ya da intravenöz: infüzyonla, 18 yaş üzerindeki ERİŞKİNLERDE, gastroözofageal reflü hastalığında, günde bir kez 40 mg; özefajitin bulunmadığı semptomatik reflü hastalığında, günde 20 mg; ağızdan verme mümkün olana kadar devam edilir. 

Ciddi peptik ülse kanamasında (endoskopik tedavi sonrasında) 18 yaşının üzeTindeki ERİŞKİNLERDE, başlangıçta 80 mg 30 dakikada intravenöz intiizyon, ardından 3 gün boyunca 8 mg/saat hızında devamlı intravcnöz infiizyon, sonrasında 4 hafta boyunca ağızdan günde bir kez 40 mg. 

Nexium  (AstraZeneca) 

Enterik kaplı pellet tablet, 20 mg esomeprazol, 14 ve 28 tablet/kutu; 40 mg esomeprazol, 14 ve 28 tablet/kutu 

Flakon (i.v infiizyon için), 40 mg esomeprazol, 1 flakon/kutu 

Saşe, 10 mg esomeprazol, 28 poşet/kutu 

 

LANSOPRAZOL 

Endikasyonlar: bkz. Doz bölümü 

Dikkatli olunması gereken durumlar: bkz. yukarıdaki bilgiler

Karaciğer bozukluğu: ağır karaciğer bozukluğunda doz günde 30 mg'ı geçmemelidir. 

Gebelik sürecinde kullanılmaması önerilmektedir.

Emzirme gerekli değilse kullanılmamalıdır-hayvan çalışmalarında sütte bulunmuştur.

Yan etkiler: bkz. yukarıdaki bilgiler; ayrıca glossit, pankreatit, iştahsızlık, huzursuzlük, titreme, empotans, peteşi ve purpura; çok ender olarak kolit, serum kolesterol ve trigliserid düzeylerinde artış. 

Doz: Selim mide ülserinde, 8 hafta boyunca sabah günde 30 mg 

Duodenum ülserinde, 4 hafta boyunca sabah gündc 30 mg; idame günde 15 mg 

NSAİİ 'Iere bağlı mide ya da duodenum ülserinde, 4 hafta boyunca günde bir kez 15-30 mg, tam iyileşme olmazsa 4 hafta daha devam edilir; proflaksi için gündc bir kez 15-30 mg 

H. pylori 've. bağlı (duodenum ülseri ya da ülser benzeri dispepsi ile ilişkili H.pylori'nin eradikasyonu

Zollinger Elisson sendromunda (ve hipersekresyonlu başka tablolarda), başlangıçta günde bir kez 60 mg, yanıta göre ayarlanır: 120 mg ya da daha yüksek günlük dozlar ikiye bölünerek verilir 

Gastroözofageal reflü hastalığında, 4 hafta boyunca sabah günde 30 mg, tam iyileşme olmazsa 4 hafta daha devam edilir; idame günde 15-30 mg 

Aside bağlı dispepside, 2-4 hafta boyunca sabahlar günde 15-30 mg 

 

Aprazol (Bilim/Hüsnü Arsan) 

Mikropellet kapsül, 30 mg lansoprazol; 14 kapsül kutu 

 

Degastrol (Deva) 

Kapsül, 15 mg lansoprazol, 28 kapsül/kutu; 

30 mg lansoprazol, 14 ve 28 kapsül/kutu 

 

Heltcol (Eczacibaşı İlaç) 

Mikropellel kapsül, 15 mg lansoprazol, 30 kapsül/kutu; 30 mg lansoprazol, 14 ve 28 kapsül/kutu 

 

Lansazol (İlsan) 

Mikropellet kapsül, 30 mg lansoprazol; 14 ve 

28 kapsül/kutu 

 

Lansoprol (Nobet) 

Mikropellel kapsül, 15 mg lansoprazol, 28 kapsül/kutu; 30 mg lansoprazol, 14 ve 28 kapsül/kutu 

 

Lansor (Sanovel) 

Mikropellet kapsül, 15 mg lansoprazol, 30 kapsül/kutu; 30 mg lansoprazol, 14 ve 28 kapsül/kutu 

 

Lanzedin (Biofarma) 

Mikropellel kapsül, 30 mg lansoprazol; 14 ve 28 kapsül/kutu 

 

Opagis (Mustafa Nevzat) 

Mikropellet kapsül, 30 mg lansoprazol, 14 ve 28 kapsül/kutu 

 

Vogast (Pako) 

Mikropellel kapsül, 30 mg iansoprazol, 14 ve  28 kapsül/kutu 

 

Zoprol (Toprak) 

Mikropellet kapsül, 30 mg lansoprazol, 14 ve 

28 kapsül/kutu 

 

 

 

OMEPRAZOL 

Emlikasyonlar: bkz. Doz bölümü 

Dikkatli olunması gereken durumlar: bkz. yukarıdaki bilgiler, etkileşimleri: Ek I (proton pompası inhibitörleri) 

Karaciğer bozukluğu Günde 20 mg'dan fazla doza gerek yoktur 

Gebelik Zararlı olduğu bilinmemektedir 

Yan etkiler: bkz. yukarıdaki bilgiler; ayrıca ajitasyon ve empotans 

Doz: Ağızdan, selim mide ve duodenum ülserlerinde, duodenum ülserinde 4 hafta, mide ülserinde 8 hafta boyunca günde bir kez 20 mg; ağır ya da yineleyen vakalarda günde 40 mg'a çıkarılır; yineleyen duodenum ülseri için idame tedavisinde, günde bir kez 20 mg; duodenum ülserinde üstelemeyi önlemek için, günde 10 mg, semptomlar yeniden ortaya çıkarsa günde bir kez 20 mg'a çıkılabilir 

NSAİİ'lere bağlı mide ya da duedonum ülseri ve gastroduodenal erozyonlarda, 4 hafta boyunca günde bir kez 20 mg, tam iyileşme olmazsa ardından 4 hafta daha; NSAİİ'lere bağlı mide ya da duodenum ülseri, gastroduodenal lezyon öyküsü ya da dispeptik semptomları olan ve NSAİİ tedavisini sürdürmesi gereken hastalarda profilaksi için, günde bir kez 20 mg

H.pylori'ye bağlı duodenum ya da selim mide ülserinde, bkz. bölüm I 'deki eradikasyon rejimleri Zollinger-Ellison sendromunda, başlangıçta günde bir kez 60 mg; olağan doz aralığı günde 20-120 mg (80 mg'ın üzerinde 2 doza bölünür)

Genel anestezi sırasında mide asidini azaltmak için (asit aspirasyonu profilaksisi), bir önceki akşam 40 mg, ardından, ameliyattan 2-6 saat önce 40 mg 

Gastroözofageal reflü hastalığında, 4 hafta boyunca günde bir kez 20 mg, ardından tam iyileşme olmazsa 4-8 hafta daha; başka tedavilere yanıt vermeyen gastroözofageal reflü hastalığında 8 hafta boyunca günde bir kez 40 mg verilmiştir; günde bir kez 20 mg ile devam edilir 

Asit reflü hastalığında (uzun süreli tedavi), günde 10 mg, semptomlar yeniden ortaya çıkarsa günde bir kez 20 mg'a çıkılabilir 

Aside bağlı dispepside, yamta göre 2-4 hafta günde bir kez 10-20 mg 

Bir yaşından büyük ÇOCUKLARDA, ülser oluşmuş şiddetli reflü özofajitinde, vücut ağırlığı 10-20 kg ise 4-12 hafta günde bir kez 10 mg, gerekirse günde bir kez 20 mg'a artırılır; vücut ağırlığı 20 kg'ın üstündeyse 4-12 hafta günde bir kez 20 mg. gerekirse günde bir kez 40 mg'a artırılır; hastanede pediyatrist tarafından haşlanmalıdır 

İntravenöz: enjeksiyonla beş dakika boyunca ya da intravenöz: infüzyonla 20-30 dakika bovunca, asit aspirasyonu için profilaksi, ameliyattan I saat önce tamamlanmak üzere 40mg 

Selim mide ülseri. duodenum ülseri ve gastroözofageal reflüde, oral uygulama mümkün olana kadar günde bir kez 40 mg Ciddi peptik ülser kanamasında (endoskopik tedavi sonrasında, onaysız endikasyon) başlangıçta 80 mg 40-60 dakikada intravcnöz infiizyon, ardından 72 saat boyunca 8 mg/saat hızında devamlı intravenöz infüzyon (sonrasında ağızdan tedaviye geçilir). 

BİLGİLENDİRME. Kapsül bütün olarak yutulmalı veya MUPS tablet içeriği suda çözülmeli ya da meyve suyu ya da yoğurt ile karıştırılarak alınmalıdır. Kapsül içinde tablet içeriği olan preparatlar açılmadan alınmalıdır. 

Eselan (Dem) 

Flakon (iv. infiizyon), 40 mg omeprazol, 1 flakon/ kutu 

 

Losec (AstraZeneca) 

Flakon, 40 mg omeprazol, I flakon/kutu 

Kapsül, 20 mg omeprazol, 14 kapsül/kutu 

 

Demeprazol (Deva) 

Kapsül, 20 mg omeprazol, 14 kapsül/kutu 

Omeprazid@ (Nobel) 

Kapsül, 20 mg omeprazol, 14 kapsül/kutu 

 

Omeprol (Sandoz) 

Kapsül, 20 mg omeprazol, 14 kapsül/kutu 

 

PANTOPRAZOL 

Endikasyonlar: bkz. Doz bölümü 

Dikkatli olunması gereken durumlar: bkz. yukandaki bilgiler

Karaciğer bozukluğu Ağır yetmezlik ve sirozda günde en fazla 20 mg-karaciğer fonksiyonları izlenmeidir (bozulursa ilaç kesilmeli) 

Böbrek bozukluğu Ağızdan allan doz günde en fazla 40 mg. 

Gebelik Üretici potansiyel yararı riskinden fazla değilse kullanılmamasını önermektedir, hayvanlarda fetotoksiktir. 

Emzirme Üretici potansiyel yaran riskinden fazla değilse kullanılmamasını önermektedir hayvan çalışmalarında süte az geçtiği gösterilmiştir. 

Yan etkiler: bkz. yukarıdaki bilgiler; ayrıca serum kolesterol ve trigliseridlerinde yükselme de bildirilmiştir Doz: 

  • Ağızdan, selim mide ülserinde, 18 yaşımn üzerindeki ERİŞKİNLERDE, 4 hafta sabahları günde 40 mg, tam iyileşme olmazsa ardından 4 hafta daha
  • Gastroözofageal reflü hastalığında, ERİŞKİNLERDE ve 12 yaşının üzerindeki ÇOCUKLARDA, 4 hafta sabahları giindc 20-40 mg, tam iyileşme olmazsa ardından 4 hafta daha; tedaviye günde 20 mg dozunda devam edilir, semptomlar yeniden ortaya çıkarsa doz günde 40 mg'a yükseltilir 
  • Duodenum ülserinde, 2 hafta sabahları günde 40 mg, tam iyileşme olmazsa ardından 2 hafta daha 
  • Helicobacter pylori'ye bağlı duodenum ülserinde,
  • NSAİİ'lere bağlı mide ya da duodenum ülseri olan ve yüksek gastroduodenal komplikasyon riski olup NSAİİ tedavisini sürdürmesi gereken hastalarda profilaksi için,
  • 18 yaşının üzerindeki ERİŞKİNLERDE günde bir kez 20 mg Zolinger-Ellison sendromu (ve diğer aşırı asit salgılanması durumları) 18 yaşının üzerindeki ERİŞKİNLERDE , başlangıçta günde I kez 80 mg, yanıta göre ayarlanır (YAŞLILARDA en fazla günde 40 mg); 80 mg'ın üzerindeki günlük dozlar ikiye bölünür. 
  • Intravenöz enjeksiyonla en az 2 dakikada ya da intravenöz infüzyonla, 18 yaşının üzerindeki ERİŞKİNLERDE, duodenum ülseri, mide ülseri ve gastroözofageal reflüde, ağızdan alınması mümkün olana kadar günde 40 mg
  • Zollinger-Ellison sendromu 18 yaşının üzerindeki ERİŞKİNLERDE başlangıçta günde I kez 80 mg (asidin hızla kontrolü gerekiyorsa 160 mg), sonra günde bir kez 80 mg yanıta göre ayarlanır (YAŞLILARDA en fazla günde 40 mg); 80 mg'ın üstündeki günlük dozlar iki doza bölünerek verilir.

 

Pantpas Takeda

 

Pantactive

Panto

 

Gastrazol-L (Mustafa Nevzat) 

Flakon (i. v), 40 mg pantoprazol, I flakon/ kutu 

 

Pandev (Deva) Gastrointestinal Sistem İlaçları


Yorumlar