Antiasitler ve Simetikon

Antasitler (genellikle alüminyum ya da magnezyum bileşikleri içerirler), ülserdeki dispepsi ve erozif olmayan gastroözofageal reflü hastalığı semptomlarını gidermek için çoğu kez yeterlidir; bu ilaçlar kimi zaman işlevsel (ülser dışı nedenlere bağlı) dispepside de kullanılır, ancak yararı belirsizdir. En iyisi antasitleri semptomlar ortaya çıktığında ya da çıkması beklendiğinde, genellikle öğünler arasında ve gece yatmadan önce, günde en az 4 kez vermektir, dozların sıklığının saatte bire kadar artırılması gerekebilir. Olağan dozlar (örn. günde 3-4 kez 10 mL sıvı magnezyum-alüminyum antasit) ülserin iyileşmeşini hızlandırırsa da, antisekretuvar ilaçlar kadar etkili değildir, iyileştirme ile nötralize etme kapasiteleri arasında bir ilişki bulunduğuna dair kanıt yoktur. Sıvı preparatlar katı olanlardan daha etkilidir

Alüminyum ve magnezyum içeren antasitler (alüminyum hidroksit ve magnezyum karbonat, hidroksit ve trisilikat) suda görece zor çözündüklerinden, midede kalırlarsa uzun etki yaparlar. Bunlar antasit kullanılması gereken çoğu durum için uygundur. Magnezyum içeren antasitler laksatif olma eğilimi gösterirler, alüminyum içeren antasitler ise kabızlığa neden olabilir. Hem magnezyum hem de alüminyum içeren antasitlerle kolondaki bu yan etkiler daha az görülün Böbrek işlevleri normal ise, alüminyum birikiminin risk oluşturmadığı görülmektedir.

Birden fazla antasit içeren preparatların nötralize edici kapasiteleri basit preparatlarınkiyle aynı olabilir. Hidrotalsit gibi komplekslerin özel bir üstünlüğü yoktur.

Sodyum bikarbonat günümüzde dispepsinin tedavisi için artık tek başına reçete edilmemelidir, ancak dispepsi ilaçlarının pek çoğunda bileşen olarak yer alın Ancak, sodyum bikarbonat idrar yolu bozukluğu ve asidoz  tedavisindeki yerini korumaktadır Diyette tuz klsıtlaması uygulanan hastalarda sodyum bikarbonat kullanımından kaçınılmalıdır.
Bizmut emildiğinde nörotoksik olabildiğındcn ve ensefalopatiye yol açabildiğinden, en iyisi bizmut içeren antasitlerden (şelatlar dışında) sakınmaktır; bunlar ayrıca kabızlık yapabilir. Kalsiyum içeren antasitler ”rebound" asit salgılanmasına neden olabilir. Düşük dozda alındıklarında bunun klinik önem taşımadığına inanılmaktadır; ancak, uzun süre yüksek dozda kullanılmaları, hiperkalsemi ve alkaloza da neden olarak süt-alkali sendromuna yol açabilir.
Simetikon (aktive dimetikon) köpüklenmeyi önleyici madde olarak flatülansı gidermek amacıyla antasitlere eklenir. Bu preparatlar, palyatif bakımda hıçkırığı gidermek için yararlı olabilir. Koruyucu olarak eklenen aljinatlar gastroözofageal reflü hastalığına karsı yararlı olabilir. Her bir preparattaki ek madde ya da antasit miktarı ve aynı şekilde sodyum içeriği son derece değişkendir, bu nedenle preparatlar rahatça birbiri yerine kullanılamaz.

 KARACİĞER BOZUKLUĞU

Sıvı retansiyonu olan hastalarda, yüksek sodyum içeren antasitlerden kaçının. Kabızlık yapan antasitlerden komayı kolaylaştırabileceği için kaçının. Karaciğer komasında böbrek yetmezliği riski varsa magnezyum tuzları içeren antasitlerden kaçının.

BÖBREK BOZUKLUĞU

Alüminyum tuzlan çeren antasitlerde aliminyom birikmesi ve toksisitesi riski vardır. Birçok efervesan preparatda (efervasan analjezikler gibi) bulunan sitratlar, alüminyum tuzlarından alüminyum emilimini artırır. Artmış toksisite riski nedeniyle magnezyum tuzları içeren antasitlerden kaçınılmalıdır ya da bunlar düşük dozda kullamımalıdır.

ETKİLEŞİMLER

Antasitler diğer ilaçların emilimini bozabileceğinden, başka bir ilaçla aym zamanda alınmamaları yeğlenir. Antasitler aynca ilaçların midede çözünmesini önlemek amacıyla hazırlanmış enterik kaplamalara da zarar verebilir.

Alüminyum ve magnezyum içeren antasitler

ALÜMİNYUM HİDROKSİT

Endikasyonlar: dispepsi; hiperfosfatemi
Kontrendikasyonlar: hipofosfatemi, yenidoğanlar ve bebekler
Karaciğer bozukluğu: bkz yukarıdaki bilgiler
Böbrek bozukluğu: bkz. yukarıdaki bilgiler

ALÜMİNYUM HİDROKSİT

Tablet, 500 mg kurutulmuş alüminyum hidroksit
Doz: Günde 4 kez ve yatmadan önce ya da gerektiğinde 1-2 tablet çiğnenerek alınır
Oral Süspansiyon, nane aromah su İçinde yaklaşık %4 (ala) A 1203
Doz: Öğünler arasında ve yatarken günde 4 kez ya da gerektiğinde 5-10 mi; 6-12 yaş arasındaki ÇOCUKLARDA günde 3 kez 5 ml'ye kadar

Kompensan (Prizer)

Tablet, 340 mg dihidroksialüminyum sodyum karbonat; 24 ve 60 tablet kutu
Doz: Günde 4 kez 1-2 tablet
Ko-magaldroks
Ko-magaldroks alüminyum hidroksit ve magnezyum hidroksit karışımıdır; madde oranlan x/y şeklinde belirtilir ve burada x ve y sırasıyla magnezyum hidroksit ve alüminyum hidroksit birim dozu başına mg şeklinde yitiliklerdir.
Türkiye'de halen preparatı pazarlanmamıştır.

MAGNEZYUM KARBONAT

Endikasyonlar: dispepsİ
Kontrendikasyonlar: hipofosfatemi
Karaciğer bozukluğu: bkz. yukarıdaki bilgiler
Böbrek bozukluğu: bkz. yukarıdaki bilgıIcr; magnezyum karbonat karışımı yüksek sodyum içerir
Yön etkiler: ishal; karbon dioksit açığa çıkması sonucu geirme

MAGNEZYUM TRİSİLİKAT

Endikasyonlar: dıspcpsi
Kontrendikasyonlar: hipofosfatemi
Karaciğer bozukluğu: bkz. yukarıdaki bilgiler
Böbrek bozukluğu: bkz. yukarıdaki bilgiler; magnezyum trisilikat karışımı yüksek sodyum içerir

Yan etkiler: ishal, karbon dioksitin serbest kalmasına bağlı geğirme; uzun süreli tedavide silis esaslı böbrek taşları bildirilmiştiL
Türkiye'de halen preparatı yoktur.

Alüminyum-magnezyum kompleksleri

HİDROTALSİT

Alüminyum magnezyum karbonat hidroksit hidrat
Endikasyonlar: dispepsi
Karaciğer bozukluğu: bkz. yukarıdaki bilgiler
Böbrek bozukluğu: bkz. yukarıdaki bilgiler; Yan etkiler: bkz. yukarıdaki bilgiler

Talcid tablet

Talcid Süspansiyon

Süspansiyon, 500 mg hidrotalsiı/5 ml; 20U ml/şişe
Çiğneme tableti, 500 mg hidrotalsit; 40 tablet kutu
Fort çiğneme tableti, 1000 mg hidrotalsit; 24 tablet kutu
Doz: Günlük doz, erişkinlerde 3-4x I -2 tablet ya da 3-4xl-2 ölçek süspansiyon, yemeklerden yarım saat sonra ve yatarken. Çocuklarda erişkin dozunun yarısı kullanılır.

talcid şurup

Simetikon ya da lokal anestezik içeren alüminyum ve magnezyum preparatları

Riopan 800 (Nobel)

Tablet, 800 mg magaldrat; 20 tablet kutu

Simelgat Plus (Munir Şahin) 

Çiğneme tableti, 480 mg magaldrat, 20 mg simetikon;, 30 tablet/kutu
Doz: Günde 3-4 kez yemekler arasında ve yatmadan önce 1-2 tablet. 12 yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır Süspansiyon. 540 mg magaldrat, 20 mg simetikon; 200 ml/şişe

Magnezyum-kalsiyum preparatları

Rennie (Bayer)
Süspansivon, ÖSO mg kalsiyum karbonat, 80 mg magnezyum karbonaü5 mi; 100 ml] şişe
Çiğneme tableti, 680 mg kalsiyum karbonat, 80 mg magnezyum karbonat; 48 tablet/ kum
Doz: Günlük doz yemcklcrdcn sonra ve ağrı olduğunda alınmak üzere, günde 2-3x 1-2 tablet ya da 2 ölçek süspansiyon. Tabletler emilir ya da çiğnenir.

Rennie Duo (Bayer) 
Süspansiyon, 1200 mg kalsiyum karbonat, 140 mg magnezyum karbonat, 300 mg sodyum aljinat/l() mi; 100 ml/şişc
Doz: Ana öğünlerden bir saat sonra ve gece yatarken 10 mi (2 ölçek). Mide yanması ya da ağrısında 10 ml. günde 8 keze kadar alınabilir

Yalnız simetikon

Simetikon (aktive dimetikon) köpüklenmeyi önleyici bir ilaçtır. İnfantil kolik için onaylanmıştır, ancak yararına ilişkin kanıtlar kesin değildir.

Metsil Damla

metsil tablet

 

Metsil Süspansiyon

Metsil Tablet


Süspansiiyon. 40mg simetikon/5ml, 150 ml şişe/kutu
Damla, 66.6 mg simetikon/ml, 30 ml şişe/ kutu
Forte çiğneme tableti, 80 mg simctikon, 50 tablet/kutu
Doz: Yemeklerden sonra ve gece yatarken 4xl fort tablet ya da 4x15 damla veya 4x2 ölçek. Günlük doz 500 mg'ı aşmamalıdır

Kombine aljinatlar ve sindirim bozukluğunda kullanılan özel preparatlar

Bir antasitle birlikte alınan aljinat, mide içeriğinin viskositesini artırır ve özofagus mukozasını asit reflüsünden koruyabilir. Bazı aljinat içeren preparatlar mide içeriğinin üstünde yüzen viskoz bir jel ("sal”, tıkaç) oluşturarak reflüyü azaltarak reflü hafif giderilmesinde kullanılır.
Antasitler midede çözülmeyi engellemek amacıyla tasarımlanmış enterik kaplamalara zarar verebilir.

Aljinat tıkacı oluşturan oral süspansiyonlar

Aşağıdaki preparatlar tatlandırılmış uygun bir taşıyıcı içinde sodyum aljinat, sodyum bikarbonat, ve kalsiyum karbonat içerirler.

Diğer kombine aljinat preparatları

Gaviscon (Reckitt Benckiser) 

gaviscon bilgileri

Gaviscon Advance


Çiğneme tableti, I tablet 500 mg sodyum aljinat ve 267 nıg sodyum bikarbonat içerir, 60 tablet/kutu
Oral soliisvon, 10 ml'de 500 mg sodyum aljinat ve 267 mg sodyum bikarbonat, 160 mg kalsiyum karbonat içerir, 200ml şişe/ kutu
Infant oral solüsyon için toz, her bir poşet 225 mg sodyıını aljinat vc 87,5 mg magnezyıım aliinat içerir, 30 poşet
Advance oral süspansiyon, 10 ml I  sodyım al.İinat ve 200 mg potasyum bikarbonat içcnr, 200ml şişe/kutu
Doz Erişkinlerde 4 x 1-2 tablcügiin ya da 4*10-20 mi likit/gün; çocuklarda 4xl tabIet gün ya da 4x5-10 mi likit]giin, ycnıckIcrdcn sonra ve gece yatarken

SODYUM BİKARBONAT

Endikasyonlar: dispepsinin hızla giderilmesi; idrar yolları, bölüm 7.4.3; asidoz,
Dikkatli olunması gereken durumlar: karaciğer ve böbrek bozuklukları, kalp hastalığı, gebelik; sodyum kısıtlaması uygulanan hastalar; yaşlılar; uzun süre kullanmaktan kaçınılmalıdır;
Etkileşimleri: Ek I (antasitler) lân etkiler: geğirme, uzun süre kullanımda alkaloz
Doz: Aşağıda, preparatların hasta kullanma talimatına bakınız

 

Enhoş (Kansuk)
Meyve tuzu (sade, limon, çilek, vişne, portakal aromalı), 50 g sodyum bikarbonat, 50 g tartarik asit; 20 poşet/kutu (her bir poşet yukarıdaki miktarların 1/20'sini içerir) Doz: Sabahları ve yakınma olduğunda 1 poşet yarım bardak suda çözünmüş olarak alınır.
 


Yorumlar