Antisekretuvar ve mukoza koruyucu ilaçlar

Antisekretuvar ilaçlar ve mukoza koruyucular baktığımızda 5 gruba ayrılır.

1 H-reseptör antagonistleri 

2 Selektif antimuskarinikler 

3 Şelatlar ve kompleksler 

4 Prostaglandin analogları 

5 Proton pompası inhibitörleri 

Peptik ülserasyon sıklıkla mide, duodenum ve özofagusun alt bölümünde görülür; mide ameliyatından sonra gastroenterostomi stomasında da görülebilir. 

Genel önlemler, sigarayı bırakma, antasit kullanma ve antisekretuvar ilaç tedavisi iyileşmeyi hızlandırabilirse de, tedavi kesildikten sonra üsteleme (yineleme) sık görülür. Hemen bütün duodenum ülserlerinin ve NSAİİ'lere bağlı olmayan mide ülserlerinin çoğunun nedeni Helicobacter pylori'dir. 

H.pylori infeksiyonunun ve NSAİİ'lere bağlı ülserlerin tedavisi aşağıda ele alınmaktadır.

 

Helicobacter pylori infeksiyonu ilaçları

Helicobacter pylori eradikasyonu ile duodenum ve mide ülserlerinde hızla uzun süreli iyileşme sağlanabilir; eradikasyon tedavisine başlamadan önce H. pylori 'nin varlığının doğrulanması tavsiye edilir. Helicobacter pylori eradikasyonunda asit inhibisyonuyla birlikte uygulanan antibiyotik tedavisi çok etkilidir; H. pylori infeksiyonu ender olarak yineler. Antibiyotiklere bağlı kolit riski düşüktür. 

Başlangıç tedavisinde bir proton pompası inhibitörü, amoksisilin ile klaritromisin ya da metronidazol içeren 1 hafta süreli üçlü tedavi uygulanabilir. Hasta başka infeksiyonlar 

nedeniyle mctronidazol ile tedavi edilmişse, bir proton pompası İnhibitörü, amoksisilin ve klaritromisin başlangıçta kullanılır. Eğer hasta başka infcksiyonlar nedeniyle makrolid antibiyotiklcr ilc tedavi edilmişse, bir proton pompası İnhibitörü, amoksisilin ve metronidazol başlangıçta tercih edilir. Bu tedavi rejimleri %8.5 olguda H.pylori eradikasyonu sağlar. Antisekretuvar tedaviye (proton pompası inhibitörü ya da H2-reseptör antagonistiyle) devam etmeye gerekyoktur; ancak ülser büyükse ya da kanama veya perforasyon gibi ülser komplikasyonları gelişmişse antisekretuvar tedaviye 3 hafta devam edilir. Tedavide başarısızlık genellikle antibiyotiklere (dirençten ya da tedaviye uyumsuzluktan kaynaklanır. Amoksisiline direnç enderdir. Fakat, klaritromisine ya da metronidazole karşı direnç yaygındır ve tedavi sırasında gelişebilir. 

İki haftalık üçlü tedavi rejimleriyle, bir hafr talik rejimlerc kıyasla daha yüksek eradikasyon oranları sağlama olasılığı daha fazladır; ancak, ters etkiler daha sıktır ve uyum yetersizliği olasılıkla beklenen yarar artışını ortadan kaldırabilir. 

Bir proton pompası inhibitörü ve tek bir antibiyotik içeren iki haftalık ikili tedavi protokolleri onay almıştır, ancak H. pylori eradikasyon oranlan düşüktür ve tavsiye edilmezler. 

Günde dört kez 120 mg tripotasyum disitratobizmutat artı bir proton pompası inhibitörü (ör. günde iki kez 20 mg omeprazol) artı günde dört kez 500 mg tetrasiklin artı günde üç kez 400 mg metronidazol kullanılan iki haftaİlk tedavi rejimi eradikasyon başarısızlığında kullanılabilir. Alternatif olarak hasta endoskopiye yönlendirilebilir kültür ve duyarlılık testleri sonuçlarına göre tedavi edilebilir. 

 

Helicobacter pylori testi 

Helicobacter pylori'ye bağlı gastroduodenal infeksiyonun tanısı için 13C-üre nefes testi kitleri bulunmaktadır. Bu test, oral 13C-üre solüsyonunun yutulmasından önce ve sonra nefes örnekleri toplanmasından oluşur; örnekler analiz için13C analizi yapan uygun bir laboratuvara gönderilir. Test, bir antibakteriyel tedavisinden sonraki 4 hafta ya da antisekretuvar ilaç tedavisinden sonraki 2 hafta içinde yapılmamalıdır. Çocuklar için özgül bir 13C-üre nefes testi kiti bazı ülkelerde çıkmıştır (3-11 yaş çocuklar için Helicobacter INFAI Testi). Bununla beraber, H. pylori infeksiyonu için çocuklarda test yapmanın ne derece uygun olduğu tam bilinmemektedir. 

 

NSAİİ'lere bağlı ülser ilaçları 

NSAİİ kullanımı sonucunda gastrointcstinal kanama ve ülserasyon oluşabilir. NSAİİların ciddi üst gastrointestinal yan etki riskleri birbirinden farklı olabilir . Ülser gelişen hastalarda, olanak varsa NSAİİ tedavisi kesilmelidir. 

NSAİİ kullanımı sırasında gastrointestinal komplikasyonların gelişme riski olan hastalar arasında yaşı 65'in üzerindeki hastalar, peptik ülser hastalığı ya da ciddi gastrointestinal komplikasyon öyküsü olanlar, gastrointestinal yan etkileri artıran başka ilaçlar kullananlar ve birlikte ciddi başka bir hastalığı olan hastalar sayılabilir. Ülser gelişme riski olanlarda sclcktif olmayan NSAİİ'larla ilişkili mide ve duodenum ülserlerine karş bir proton pompası inhihitörü konıyucu olarak verilebilir; alternatif olarak olağan dozunda günde iki kez verilecek ranitidin gibi bir H:-reseptör blokörü veya mizoprostol düşünülebilir. Kolik ve diyare mizoprostolün dozunu kısıtlayabilir. Gastrointestinal kanama öyküsü olanlarda veya gastrointestinal ülserasyon İçin 3 ya da daha fazla risk faktörü olanlarda bir siklooksijenaz2 selektif inhibitörü ile proton pompası inhibitörünün kombine edilmesi daha uygun olabilir.

NSAİİ kullanımı ve H. pylori infeksiyonu gastrointestinal kanama ve ülserasyon için bağımsız risk faktörleridir. NSAİİ kullanmayı sürdüren hastalarda H. pylori eradikasyonunun NSAİİ'lere bağlı kanama ya da ülserasyon riskini azaltma olasılığı düşüktür. H. pylori pozitif olan ve dispepsi ya da mide veya duodenum ülseri öyküsü bulunan, ve uzun süreli selektif olmayan NSAİİ tedavisine başlamak üzere olan hastalarda H pylori eradikasyonu yapılması genel ülser riskini azaltabilir. 

Ülser gelişmiş olan bir hastada NSAII tedavisi kesilebiliyorsa, en hızlı iyileşme sağlayan ilaçlar proton pompası inhibitörleridir; ancak ülser bir H2reseptör antagonisti ya da mizoprostol ile de tedavi edilebilir. 

NSAII tedavisini sürdürmesi gereken hastalarda, aşağıdaki seçenekler uygundur. 

  • Ülser bir proton pompası inhibitorüyle tedavi edilir ve iyileşmeden sonra proton pompası inhibitörüne devam edilir (ülserde asemptomatik kötüleşme olasılığından ötürü, normal olarak proton pompası inhibitörünün dozu azaltılmaz); 
  • Ülser bir proton pompası inhibitorüyle tedavi edilir ve iyileşmeden sonra idame tedavisi için mizoprostole geçilir (kolik ve ishal mizoprostolün dozunu kısıtlayabilir);
  •  Ülser bir proton pompası inhibitörüyle tedavi edilir ve yerine siklooksijenaz2 selektif inhibitöre geçilir, fakat bkz. NSAİİ ve Kardiyovaskülcr Olaylar, bkz. Kas, iskelet ve eklem hastalıkları; İyileşmeden sonra üst gastrointestinal kanama öyküsü olanlarda proton pompası inhibitöriinc devam edilmesi rekürrense karşı fazladan koruma sağlayabilir. 

    Siklooksijenaz-2 'ye selektif inhibitörün kullapıılmasına devam edilmesi gerekiyorsa, ülser bir proton pompası inhibitörü ile tedavi edilir; iyileşmeden sonra üst gastrointestinal kanama öyküsü olanlarda proton pompası inhibitörüne devam edilmesi rekürense karşı fazladan koruma sağlayabilir. 

H2 reseptör antagonisti ilaçlar

H2-reseptör antagonistleri histamin 1-12 reseptörlerini bloke edip mide asit salgısı debisini azaltarak mide ve duodenum ülserlerini iyileştirir; bu İlaçlar gastroözofageal reflü hastallğı semptomlarını gidermede de kullanılır. Zollinger-Ellison sendromunda H2-reseptör antagonistleri kullanılmaz çünkü proton pompası inhibitörleri daha çok etkilidir.

Helicobacter pylori pozitif hastalarda, düşük dozda idame tedavisi, yerini büyük ölçüde eradikasyon rejimlerine bırakmıştır.

H2-reseptör antagonistleri fonksiyonel dispepsinin tedavisinde kullanılır . Ayrıca, alarm verici-uyarıcı özellikleri olmayan araştırılmamış dispepside de kullanılabilir.

H2-reseptör antagonistleri ile tedavi NSAİİ'lere bağlı ülserlerin (özellikle duodenumdaki) iyileşmesini hızlandırabilir.

Bu ilaçlarla tedavinin hematemez ve melenada yararlı olduğu gösterilmemiştir, ancak profilaktik kullanım, karaciğer komasında ve olasılıkla yoğun bakım gerektiren başka durumlarda gastroduodenal erozyonlardan kanama sıklığını azaltır. Tedavi ayrıca doğum eylemi sırasında kadındaki asit aspirasyonu sendromu (Mendelson sendromu) sıklığını da azaltır.

DİKKATLİ OLUNMASI GEREKEN DURUMLAR: H2-reseptör antagonistleri mide kanserinin semptomlarını maskeleyebilir; alarm verici-uyarıcı özellikler bulunan hastalarda  daha fazla dikkatli olunmalıdır, bu durumlarda tedaviden önce mide malignitesi olasılığı dışlanmalıdır.

YAN ETKİLERİ: H2-reseptör antagonistlerinin yan etkileri arasında ishal ve diğer gastrointestinal bozukluklar, karaciğer fonksiyon testlerinde değişiklikler (ender olarak karaciğer hasarı), baş ağnsı, sersemlik, deri döküntüsü ve yorgunluk yer alır. Ender rastlanan etkiler arasında ise akut pankreatit, bradikardi, AV blok. konfiizyon, depresyon. özellikle yaşlılarda ve ağır hasta olanlarda halüsinasyonlar, aşırı duyarlılık reaksiyonları (ateş, arlralji, miyaljİ, anaflaksi dahil) ve kan bozuklukları (agraniilositoz. lökopeni, pansitopeni, trombositopenı ve eritema multiforme ile toksik epidermal nekroliz dahil deri reaksiyonları) bulunur. Seyrek olarak jinekomasti ve empotans bildirilmiştir.

ETKİLEŞİMLERİ. Simetidin birçok mikrozomal sitokrom P450 enzimine bağlanarak karaciğerde bu enzimlerle yıkılan ilaçların oksidatif metabolizmasını geciktirir. Varfarin, fenitoin ve teofilin (ya da aminofilin) dozu stabilize edilmiş hastalarda bu ilaçtan sakınılmalıdır. diğer etkileşimleri klinik açıdan pek önemli olmayabilir. Famotidin, nizatidin ve ranitidinde simetidinin ilaç metabolizmasını inhibe etme özellikleri yoktur.

FAMOTİDİN

Endikasyonlar: bkz. Doz bölümü

Dikkatli olunması gereken durumlar: bkz. yukarıdaki bilgiler; etkileşimleri: Ek I (histamin H2-antagonistleri) ve yukarıdaki bilgiler

Böbrek bozukluğu: Her 36-48 saatte bir normal doz ya da eGFR 50 mL/dak/l. 73 nü 'den düşükse yarı dozda kullanılır; nadiren tutarık bildirilmiştir.

Gebelik üretici firma potansiyel yararı riskinden fazla değilde kullanılmamasını önermektedir.

Emzirme süte geçer-zararı bilinmese de üretici firma kullanılmamasını önermektedir.

Yan etkiler: bkz. yukarıdaki bilgiler; çok ender olarak iştahsızlık, kolestatik sarılık, interstisyel pnömoni, anksiyete, parestezi, uykusuzlık, libido azalması , ağız kuruluğu ve tat almada bozukluk.

Doz: Selim mide ve duodenum ülserinde, tedavi, 4-8 hafta boyunca gece 40 mg; idame (duodenum ülseri), gece 20 mg;

Reflü özofajitinde, 6-12 hafta boyunca günde iki kez 20-40 mg; idame, günde iki kez 20 mg ÇOCUKLARDA kullanılması tavsiye edilmez

Nevofam (Mustafa Nevzat)

Tablet, nevofam 20 mg famotidin, 60 tablet/kutu; 40 mg famotidin, 30 tablet kutu

Ampul (im, i. v), 20mg famotidin/5ml, 5mlx2 ampul/kutu

Famodin (Sandoz)

Film tablet, 20 mg famotidin, 60 tablet/kutu;

40 mg famotidin, 30 tablet/kutu

Famoser  (Biofarma)

Filnı tablet, 20 mg famotidin, 60 tablet/kutu;

40 mg famotidin, 30 tablct[kutu

Duovel (Sanovel)

Film tablet, 20 mg famotidin, 60 tablet,kutu; 40 mg famotidin, 30 tablcükutuı

 

NİZATİDİN 

Dikkatli olunması gereken durumlar: bkz. yukarıdaki bilgiler; hızlı intravenöz enjeksyon yapılmamalıdır (aritmi ve postürel hipotansiyon riski).

Karaciğer bozukluğu: üretici firma dkkatli olunmasını önermektedir.

Böbrek bozukluğu: cGFR 20-50 mL/ dak/l.73 m: ise normalin yarı dozunda kullanılır; eGFR 20 mL/dak/l.73 m 2 'den düşükse çeyrek dozda kullanılır

Gebelik üretici firma mutlaka gerekli değilse kullanılmamasını önermektedir.

Emzirme süte zararı olmayacak derecede az geçer.

Yan etkiler: bkz. yukarıdaki bilgiler; ayrıca terleme; ender olarak hiperürisemi

Doz: Ağızdan, selim mide ve duodonum ülserinde ve NSAİİ'lere bağlı ülserde, tedavi, 4-8 hafta boyunca akşam 300 mg va da günde iki kez 150 mg; idame, gece 150 mg; Gastroözofageal reflü hastalığında, 12 haftaya kadar günde iki kez 150-300 mg;

İntravenöz infii:yonla, hastanede yatan peptik ülserli hastalarda oral yola alternatif olarak kısa süreli kullanım için, aralıklı intravenöz inftizyonla, 15 dakika boyunca, günde 3 kez 100 mg, ya da sürekli intravenöz infiizyonla, saatte 10 mg; günde en fazla 480 mg;

ÇOCUKLARDA kullanılması tavsiye edilmez

 

Axid (Fako)

Kapsül, 150 mg nizatidin, 28 kapsül/kutu; 300 mg nizatidin, 14 kapsül/kutu

Ampul (i.v.), 100 mg nizatidin/4ml, 4mlx5 ampul/kutu

 

RANİTİDİN

Endikasyonlar: Yukarıda yazıyor.

Böbrek bozukluğu: eGFR 50 mL/ dak/l.73 m2 'den düşükse yarı dozda kullanılır.

Gebelik üretici firma mutlaka gerekli değilsc kullanılmamasını önermektedir, zararı bilnmcmcktcdir.

Emzirme süte fazla miktarda geçer, fakatzararı bilinmemektedir.

Yan etkiler: bkz. yukarıdaki bilgiler; ender olarak taşikardi, ayitasyon, görme bozuklukları. alopesi, çok ender olarak interstisyel nefrit

Doz: Ağırdan, selim mide ve dııodcnıım ülserlerinde, kronik episodik dispcpsidc ERİŞKİN ve 12 yaşının üzerindeki ÇOCUKUARDA, günde 2 kez 150 mg va da gece 300 mg selim mide ve duodcnum ülserinde 4-8 hafta. kronik epizodik dispepside 6 haftaya kadar ve NSAİİ'lere bağlı ülscrasyonda S haftaya kadar (duodcnum ülserinde iyileşme oranını yükseltmek için 4 hafta boyunca günde iki kez 300 mg verilebilir); 3-12 yaş arasındaki ÇOCUKLARDA (selim mide ve duodenum ülseri) günde iki kez 2-4 mg!kg, günde en fazla 150 mg 4-8 hafta boyunca.

NSAİİ'lere bağlı mide veya duodenum ülseri profilaksisinde, ERİŞKİN ve 12 yaşından büyük ÇOCUKLARDA günde iki kez 300 mg (onaysız doz)

Gastroözofageal reflü hastalığında, ERİŞKİN ve 12 yaşından büyük ÇOCUKLARDA 8 ya da gerekirse 12 haftaya kadar günde iki kez 150 mg ya da gece 300 mg (orta veya ağır derecede ise, 12 haftaya kadar günde 2-4 doza bölünerek 600 mg); iyileşmiş özofajitin uzun süreli tedavisi, günde iki kez 150 mg; 3-12 yaş arasındaki ÇOCUKLARDA günde 2 kez 2.5-5 mg/kg (max. 300 mg).

Obstetrikte mide asiditesinin azaltılması (asit aspirasyonu profilaksisi) için, ERİŞKİN ve 12 yaşından büyük ÇOCUKLARDA, ağızdan, doğum eyleminin başlangıcında 150 mg, sonra 6 saatte bir; cerrahi girişimlerde, intramüsküler ya da yavaş intravenöz enjeksiyonla, anesteziyi başlatmadan 45-60 dakika önce 50 mg (intravenöz enjeksiyon 20 ml 'ye seyreltilip en az 2 dakikada verilmeli), ya da ağızdan, anesteziyi başlatmadan 2 saat önce 150 mg ve ayrıca mümkünse bir önceki akşam jntramüsküler enjeksiyonla, 6-8 saatte bir 50 mg

Yavaş intravenöz enjeksiyonla, ERİŞKİN ve 12 yaşından büyük ÇOCUKLARDA mg, 20 ml'ye seyreltilip en az 2 dakikada verilir; 6-8 saatte bir yinelenebilir

Stres ülserasyonu profilaksisinde (ruhsatlanmamış doz), ERİŞKİN ve 12 yaşından büyük ÇOCUKLARDA, 8 saatte bir 50 mg yavaş intravenöz enjeksiyonla 20 ml 'ye seyreltilip en az 2 dakikada verilmeli, (ardından, ağızdan beslenme başladıktan sonra, ağızdan günde iki kez 150 mg verilebilir)

Ranitab

Film tablet, 150 mg ranitidin, 60 tablet/kutu; 300 mg ranitab 30 tablet/kutu

Ampul (i.m., i v), 50 mg ranitidin/2ml, 2mlx5 ampul/kutıı; 50mg ranitidin/5ml, 5mlx5 ampul/kutu

Ranitine (Biofarma)

Film tablet, 150 mg ranitidin, 60 tablct/kutu Zandid@ (Koçak)

Film tablet, 150 mg ranitidin, 30 ve 60 tabIet/kutu

ZantacTM (Glaxosmithkline)

Efervesan tablet, 150 mg ranitidin, 14 tablet/ kutu

Şurup, 150 mg  150ml şişe/ kutu

 

SİMETİDİN

Endikasyonlar: selim mide ve duodenum ülserasyonu, stoma ülseri, reflü özefajiti, Zoliinger-Ellison sendromu, mide asidi salgısını azaltmanın .yararlı olacağı diğer durumlar 

Dikkatli olunması gereken durumlar: bkz. yukarıdaki bilgiler

Karaciğer bozukluğu: konfiizyon riskinde artış; doz azaltılmalıdır.

Böbrek bozukluğu: doz azaltılmalıdır; eGFR 30-50 mL/daW1.73 arasındaysa günde 4 kez 200 mg; eGFR 1530 mL/dak/l .73 rn2 arasındaysa günde 3 kez 200 mg; eGFR 15 mL/dak/1.73 m2 'nin altında ise günde 2 kez 200 mg; bazı durumlarda konfüzyon riski

Gebelik Üretici firma mutlak gerekli değilse kullanılmamasını önermektedir.

Emzirme süte önemli miktarda geçer-zaran bilinmemektedir, ancak üretici firma dikkatli olunmasını önermektedir.

Yan etkiler: bkz. yukarıdaki bilgiler; ayrıca alopesi; çok ender olarak taşikardi, interstisyel nefrit

Doz: Günde iki kez (kahvaltıda ve gece) 400 mg ya da gece 80Ü mg (selim mide ve duodenum ülserasyonunda), en az 4 hafta (mide ülserasyonunda 6 hafta, NSAİİ kullanımına bağlı ülserde 8 hafta); gerekirse doz günde 4 kez 400 mg'a çıkarılabilir; bir yaşından küçük BEBEKLERDE, bölünmüş dozlar halinde günde 20 mg/kg kullanılmıştır; bir yaşından büyük ÇOCUKLARDA, bölünmüş dozlar halinde günde 25-30 mg'kg; maksimum günde 4 kez 400 mg

İdame tedavisi, gece yatarken 400 mg ya da sabah ve gece yalarken 400 mg

Reflü özofajiti, 4-8 hafta boyunca günde 4 kez 400 mg

Stres ülseri profilaksisinde, 4-6 saatte bir 200-400 mg

Mide asidini azaltmak için (asit aspirasyonu profilaksisi için; şurup şeklini kullanmayın), obstetride doğum eyleminin başlangıcında 400 mg. sonra gerekirse 4 saatte bir 400 mg'a kadar (günde en fazla 2.4 cenahi girişimlerde, genci anestezi haşlatılmadan 90-120 dakika önce 400 mg kısa barsak sendromunda. günde iki kez 400 mg (sabah kahvaltıda ve geceyatmadan önce), yanıta göre ayarlanır

Pankreas enzimi eklentisi preparatlarının midede degradasyonunu azaltmak için, günde 4 doza bölünmüş halde 0.8-1.6 g, yemeklerden 1-11/2 saat önce. 

 

Selektif antimuskarinikler

Pirenzepin, daha önceleri mide ve duodenum ülserlerinin tedavisinde kullanılmış olan bir selektif antimuskariniktir. Artık kullanılmamaktadır.

Şelatlar ve kompleksler

Tripotasyum disitratobizmutat, mide ve duodenum ülserlerini iyileştirmede etkili olan bir bizmut şelatıdın Birinci sıradaki tedavilere yanıt vermeyen hastalarda Helicobacter pylori eradikasyonu rejiminde tripotasyum disitratobizmutatın rolü için bölüm 1.3'e bakınız.

Tripotasyum disitratobizmutatın bizmut içeriği düşüktür, ancak barsaktan emildiği bildirilmiştir; ensefalopati (yüksek dozda bizmut içeren daha eski preparatlar için tanımlanan) ise bildirilmemiştir.

Ranitidin bizmut sitrat (bölüm 1.3.1) mide ve duodenum ülserlerinin tedavisinde ve iki antibakteriyel ilaçla birlikte H. pylori eradikasyonu için (bölüm 1.3) kullanılır.

Sükralfat, mide ve duodenum ülserlerinde mukozayı asit-pepsin saldırısından koruyarak etki gösterir. Alüminyum hidroksit ve sülfatlanmış sükroz içeren bir komplekstir, ancak antasit özellikleri çok azdır. Yoğun bakımdaki hastalarda dikkatli kullanılmalıdır (önemli: bezoar oluşumu bildirilmiştir, bkz. aşağıdaki Bezoar Oluşumu).

TRİPOTASYUM DİSİTRATOBİZMUTAT

Endikasyonlar: selim mide ve duodenum ülseri; ayrıca bkz. bölüm 1.3, Helicobacter pylori infeksiyonu

Böbrek bozukluğu: ciddi bozuklukta kullamlmamalıdır

Gebelik Üretici firma teorik nedenlerle kullanılmamasını önermektedir.

Emzirme Bilgi yoktur

Yan etkiler: dilin rengini koyulaştırabilir ve dışkıyı siyahlaştırabilir; bulantı, kusma, diyarc, kabızlık, döküntü, ve kaşıntı bildirilmiştir

De-Noi  (piyasada yok)

Tablet, 300 mg kolloidal bizmut subsitrat, 60 tablet/kutu

Doz: Sabah kahvaltısından ve akşam yemcğindcn yarım saat önce aç karnına 2'şer tablet ya da 3 ana öğünden yarım saat önce ve yatmadan önce I 'er tablet BİLGİLENDİRME. Yarını bardak suyla alınmalıdır; günde İki doz kullanılıyorsa kahvaltıdan ve akgarn ana öğünden 30 dakika önce, dön doz kullanılıyorsa ana öğünlerden 30 dakika önce ve akşam ana Öğünden iki saat sonra alınmalıdır; tedavi sırasında süt İçilmemelidir, ancak çay. kahve ya da tahıllarla birlikte az miktarda süt alınabilir; dozdan yanm saat öncesinde ve sonrasında antasit alınmamalıdır; dilin rengini koyulaştırabiltr ve dışkıyı siyahlaştırabilir

SÜKRALFAT

Endikasyonlar: bkz. Doz bölümü

Dikkatli olunması gereken durumlar: sükralfat uygulaması ile enteral beslenme arasında I saat olmalıdır; etkileşimleri: Ek I (sükralfat) bezoar oluşumu. Sükralfat kullanımı sırasında bezoar oluşumuna ilişkin bildirimlerden sonra, ağır hastalarda özellikle aynı zamanda enteral besleme uygulanan ya da midenin geç boşalması gibi predispozan durumlar bulunan hastalarda dikkatli olunması tavsiye edilmiştir

Böbrek bozukluğu: Dikkatli kullanılmaIldır, alüminyum emilebilir ve birikebilir.

Gebelik Zararlı olduğuna yönelik bir kanır yoktur; gastrointestinal yoldan emilimi ihmal edilebilin

Yan etkiler: kabızlık, daha az sıklıkla ishal, bulantı, sindirim bozukluğu, şişkinlik, midede rahatsızlık hissi, baş ağrısı, uyuşukluk, bezoar oluşumu (yukarı bakınız), ağız kuruluğu ve döküntü, aşırı duyarlılık reaksiyonları

Doz: Ağızdan, selim mide ve duodenum ülserinde ve kronik gastritte, ERİŞKİNDE ve 15 yaşının üzerindeki ÇOCUKLARDA 4-6 hafta ya da inatçı vakalarda 12 haftaya kadar. günde iki kez 2 g (sabah kalkınca ve gece yatarken) va da günde 4 kez 1 gr yemeklerden 1 saat önce ve gece yatarken; günde en fazla 8 g Stres ülserasyonunun profilaksisindc ERİŞKİNDE ve 15 yaşından büyük ÇOCUKLARDA günde 6 kez 1 gr,  günde en fazla 8 g 15 yaşın altındaki

ÇOCUKLARDA kullanımı için bkz. çocuklar için

 

Antepsin  (Bilim)

Tablet. 1000 mg sııkralfat, 60 tablet

Süspansivon, 1000 mg sukralfat, 5ml 250ml şişe

 

Prostaglandin analogları

Sentetik bir prostaglandin analoğu olan mizoprostolün, mide ve dııodenum ülserinin İyileşmeşini hızlandıran antisekrctuvar ve koruyucu özellikleri vardır. NSAİİ'lere bağlı ülserleri önleyebilir; en uygun kullanım alanı NSAİİ kullanımının kesilmemesi gereken çok zayıf ya da çok yaşlı hastalardır.

Mizoprostolün aborsiyonu ya da doğumu başlatmak için kullanılmasına ilişkin yorum için (onaysız endikasyonlar) bkz. bölüm 7. l . I.

MİZOPROSTOL

Endikasyonlar: bkz. yukarıdaki bilgiler ve Doz bölümü

Dikkatli olunması gereken durumlar: yaptığı hipotansiyonun ağır komplikasyonlar oluşturabileceği durumlar (öm. serebrovasküler hastalık, kardiyovasküler hastailk)

Kontrendikasyonlar: gebeliğin planlandığı durumlar (önemli: aşağıdaki Doğurganlık Çağındaki Kadınlar ve gebelik doğurganlık çağındaki kadınlar. Üreticiler, hastamn steroid dışı antiinflamatuvar ilaçlarla (NSAİİ) tedavi edilmesi gerekmedikçe ve NSAİİ'lere bağlı ülser komplikasyonian açısmdan yüksek risk grubunda olması dışında, mizoprostolün doğurganlık çağındaki kadınlarda kullanılmamasını tavsiye ederler Böyle hastalarda, mizoprostolün, yalmzca hastanın etkili doğum kontrol önlemleri aldığı ve gebelikle mizoproslol almanın riskleri üzerine bilgilendirildiği durumlarda kullamlması gerekir.

Gebelik kullanılmamalıdır — güçlü uterus uyaranıdır (düşük indüksiyonu amacıyla kullanılmıştır) ve teratojen olabilir; aynca bkz. yukandaki

Yan etkiler: ishal (kimi zaman şiddetli olabilir ve ilacın kesihnesı gerekebilir, mikrogramı aşmayan tek bir doz vererek ve magnezyum içeren antasitlcrdcn kaçınarak azaltılabilir); ayrıca karın ağrısı, dispepsi, flatülans, bulantı ve kusma. anormal vajinal kanama (intermenstrüel kanama, menoraji ve menopozdan sonra kanama dahil), döküntü ve sersemlik de bildirilmiştin

Doz: Selim mide ve duodcnum ülseri ve NSAİl'lcrc bağlı ülserde, 18 yaşının üzerindcki ERİŞKİNDE günde 800 mikrogram (2-4 doza bölünerek) kahvaltıda (ya da ana öğünlcrlc) ve gccc yatarken; tedavi en az 4 hafta ve gerekirse 8 haftaya kadar sürdürülmelidir

NSAİl'lcrc bağlı mide ve duodcnum ülserınin profilaksisi, 18 yaşının üzerindeki ERİŞKİNDE, NSAii ilc birlikte günde 2-4 kez 200 mikrogram (tolere edilemezse günde 2-3 kez 200 mikrograma azaltılabilir, ancak bu dozda daha az etkilidir).

Cytotec (Ali Raif)

 

Tablet, 200 mcg mizoprostol, 28 tablet/kutu

 

Proton pompası inhibitörleri farklı bir yazıda verilmiştir. Ulaşmak için tıklayın

 


Yorumlar