QUANDO 8 MG 10 FILM KAPLI TABLET

İlaç Bilgileri
Lornoksikam
M01AC05
29,07 TL
8699566094022
Beyaz Reçete
C-C-D  

QUANDO 8 MG 10 TABLET, etken madde olarak Lornoksikam içeren bir ilaçtır. QUANDO 8 MG 10 TABLET Santa Farma İlaç Sanayi  tarafından üretilmekte olup 8699566094022 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. QUANDO 8 MG 10 TABLET güncel satış fiyatı 29.07 TL'dir. Gebelik kategorisi C-C-D 'dir.

Osteoartrit, romatoid artrit ve ankilozan spondilit belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artriti, akut kas iskelet sistemi ağrıları, postoperatif ağrı ve dismenore tedavisinde endikedir.

  • Pozoloji ve Uygulama Şekli

Pozoloji QUANDO [Uzgu/ama reçete sıklığı edilmeden ve süresi:önce QUANDO R ' nun potansiyel yarar ve riskleri dikkate

alınmalıdır. Hastanın bireysel tedavi amaçları ile uyumlu olan en kısa süreli en düşük etkin doz kullanılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4. Özel kullanım uyarılan ve önlemleri).

QUANDO@ ile başlangıç tedavisine yanıt alındıktan sonra kullanım dozu ve sıklığı hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre ayarlanmalıdır.

Ağrı tedavisinde

Günde 8 mg-16 mg lomoksikam 2-3 doza bölünerek verilir. Önerilen maksimum doz günde 16 mg'dır.

Osteoartrit ve romatoİd artrit

Önerilen başlangıç dozu, 2-3 doza bölünerek verilen 12 mg lomoksikamdır. İdame dozu günde 16 mg'ı aşmamalıdır.

Uygulama şekli:

QUANDO@ oral kullanım içindir ve yeterli miktarda su ile alınmalıdır.

Öze/ popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Hafif ila orta şiddette böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar için önerilen maksimum doz, 2 veya 3 doza bölünerek verilen günlük 12 mg'dır (Bkz. Bölüm 4.4).

Karaciğer yetmezliği

Hafif ila orta şiddette karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalar için önerilen maksimum doz, 2 veya 3 doza bölünerek verilen günlük 12 mg'dır (Bkz. Bölüm 4.4).

Pediyatrik popülasyon:

Güvenlilik ve etkinliğine ilişkin veriler yetersiz olduğundan 18 yaş altındaki çocuklarda ve ergenlerde lomoksikam 'm kullanımı tavsiye edilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon:

Renal veya hepatik fonksiyon bozukluğu olmadıkça 65 yaşın üstündeki yaşlı hastalar için hiç bir özel bir doz ayarlaması gerekli değildir. Bu grupta gastroiniestinal advers etkiler çok iyi tolere edilemediğinden, lomoksikam dikkatli uygulanmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4).

İstenmeyen etkiler, belirtileri kontrol altına almak için gerekli olan en düşük etkili dozun en kısa süreyle kullanılmasıyla, minimuma indirilebilir (Bkz. Bölüm 4.4.)

4.3 Kontrendikasyonlar

QUANDO@ aşağıdaki durumlarda kontrendikedir;

  • Lomoksikama veya bu tıbbi ürünün içeriğindeki bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılık durumunda Trombosiiopeni
  • Aspirin veya diğer NSAİİ'lerin alımı sonucunda astım, ürtiker veya alerjik tipte reaksiyon görülen hastalara kullanılmamalıdır. Bu tür hastalarda NSAİİ'lere bağlı şiddetli, nadiren ölümcül olan, anafilaksi benzeri reaksiyonlar bildirilmiştir (Bkz. Bölüm 4.4.)
  • Ağır kalp yetmezliğinde
  • Gastrointestinal kanama, serebrovasküler kanama veya diğer kanama bozuklukları
  • Geçmiş NSAİİ tedavisiyle ilişkili gastrointestinal kanama veya perforasyon öyküsü Aktif veya tekrarlayan peptik ülser/hemoraji öyküsü (birbirinden farklı iki veya daha fazla kanıtlanmış ülser atağı veya kanama) Ağır karaciğer fonksiyon bozukluğunda
  • Ağır böbrek fonksiyon bozukluğunda (serum kreatinin 700 pmol/l)
  • Hamileliliğin üçüncü trimestrinde (Bkz. Bölüm 4.6)
  • QUANDO@, koroner arter bypass greft (KABG) cerrahisinde, peri-operatif ağrı tedavisinde kontrendikedir (Bkz. Bölüm 4.4.)
QUANDO 8 MG 10 FILM KAPLI TABLET

Yan Etki Bildir