Akut ishal ilaçları

     Akut ishal ilaçlarını temelde 2 gruba ayırabiliriz;

  • Adsorbanlar ve kütle oluşturan ilaçlar
  • Barsak motilitesini azaltan ilaçlar

Akut ishal tedavisinde öncelikli olan, gastroen­ teritte olduğu gibi, sıvı ve elektrolit kaybının  önlenmesi ya da geriye döndürülınesidir. Bu adım özellikle bebeklerle zayıf ve yaşlı hasta­ larda önem taşır.  Ağır su ve elektrolit kaybı, hastanın derhal hastaneye kaldırılmasını ve acil yerine koyma tedavisini gerektirir.

Barsak motilitesini azaltan ilaçlar akut ishal semptomlarını giderir, eriş­kinlerde komplikasyonsuz akut ishalin tedavi­si için kullanılır; dehidratasyon varsa, sıvı ve elektrolit eksiğini gidermek gerekebilir. Ancak, küçük çocuklardaki akut ishallerin tedavisinde bu ilaçlar tavsiye edilmez.

Antispazmodikler ishalde ortaya çıkan karın krampının tedavisinde kimi zaman yararlı olsa da, birincil tedavi için kullanılma­ malıdır. Gastroenteritli küçük çocuklarda an­ tispazmodikler ve antiemetikler, ender olarak etkili olduğundan ve zararlı yan etkileri bulun­ duğundan, kullanılmamalıdır.

Basit gastroenteritte antibakteriyel ilaçlar ge­nellikle gereksizdir; çünkü çoğu kez yakınma kısa zaman içinde antibakteriyei tedavi uygu­ lanmadan genellikle geçer ve infektif ishallerin nedeni çoğu zaman virüs infeksiyonudur. Buna karşın, sistemik bakteriyel infeksiyonda uygun sistemik tedavi uygulanmalıdır; kampilobakter enleriti, şigelloz ve salmonelloz tedavisinde kullanılan ilaçlar için Siprofloksasin kimi zaman turist ishaline karşı profilaksi amacıyla kullanılırsa da, rutin uygu­lama tavsiye edilmez. Laktobasil preparatları­ nın etkili oldukları gösterilmemiştir.

İleum hastalığı ya da rezeksiyonu sonrasında ortaya çıkan ishallerde kolestiramin barsaktaki emilmemiş safra tuzlarını bağlayarak semptomlarını giderir.

Adsorbanlar ve kütle oluşturan ilaçlar

Kaolin gibi adsorbanlar akut ishallerde tavsiye edilmez. İspagula, metil selüloz ve sterkütia gibi kütle artırıcı ilaçlar di­vertikül hastalığına eşlik eden ishalin kontrol altına alınmasında yararlıdır.

KAOLİN HAFİF

Endikasyonlar: ishal, ancak bkz. yukarıdaki bilgiler

Dikkatli olunması gereken durumlar;

etkileşimleri:Türkiye'de halen preparatı pazarlanmamıştır.

 

Barsak motilitesini azaltan ilaçlar

Barsak motilitesini azaltan ilaçlar, erişkinler­ deki ,komplikasyonsuz alaıt ishallerin tedavi­ sinde kullanılır, ama küçük çocuklarda kullanılmazlar;  Ancak, ağır vakalarda, sıvı ve elektrolit kayıplarının yerine konması birincil öncelik taşır.

Loperamid, altta yatan neden ortaya konduk­ tan sonra fekal inkontinans tedavisinde kullanı­ labilir (onaysız endikasyon).

 

KODEİN FOSFAT

Endikasyonlar: bkz. yukarıdaki bilgiler; ök­sürüğün baskılanması; ağrı 

Dikkatli olunması gereken durumlar:  uzun süreli kullanımda tole­ rans ve bağımlılık gelişebilir; etkileşimle­ri: Ek 1 (opiyoid analjezikler)

Kontrendikasyonlar: ayrı­ca peristaltik hareketlerin inhibisyonundan sakınılması gereken durumlarda, karında distansiyon gelişen durumlarda ya da akut ülseratif kolit, antibiyotiğe bağlı kolit gibi akut ishal tablolarında kullanılmamalıdır.

Doz: Akut ishalde, ERİŞKİNLERDE ve 12 yaş üzerindeki ÇOCUKLARDA, günde 3-4 kez 30 mg (15-60 mg arasında)

Dikkat: Kodein uyuşturuculara ilişkin ulus­ lararası kontrol altında olduğundan (bkz. Kontrol altındaki ilaçlar ve ilaç kötüye kullanımı, bkz. Kontrol altındaki  ilaçlar ve ilaç kötüye kullanımı) yurtdışında ko­ dein fosfat tableti alması gereken yolcu­ ların beraberinde getirdikleri ilacın neden alınması gerektiğim açıklayan bir doktor mektubu taşımaları gerekebilir.

Türkiye'de antidiyareik kodein preparatı yok­tur.

Diğerleri

Reflor

reflor kapsül

Kapsül, 282.5 mg ityofilize saccaromyces boulardii (250 mg mayaya eşdeğer); 10 kapsül/şişe

Reflor Şase, 282.5 mg liyofilize Saccaromyces boulardii (250 mg mayaya eşdeğer); 10 saşe/kutu

Endikasyonlar: ishal, ancak bkz. yukarıdaki bilgiler

Kaolin Karışımı

(Kaolin Oral Süspansiyon)

Oral  Süspansiyon,  %20 hafif  kaolin, ya da

hafif kaolin (do-ğal), %5 hafif magnezyum

 

KO-FENOTROP

Difenoksilat hidroklorür ve atropin sülfatın, kütle oranları sırasıyla 100 kısıma 1 kısım olan karışımı

Endikasyonlar: akut ishalde rehidratasyona ek olarak (ayrıca bkz. yukarıdaki bilgiler); kolostomi ya da ileostomi sonrasında dışkı kıvamının korunmasında (bölüm 1.8)

Dikkatli olunması gereken durumlar: bkz. bölüm 4.7.2, ayrıca küçük çocuklar doz aşımı durumu ortaya çık:ınasına özellikle yatkındır ve semptomların ortaya çıkınası gecikebileceğinden hasta ilacı aşırı dozda aldıktan sonra en az 48 saat gözlem altında tutulmalıdır; subklinik dozda atropin içer­ mesi, duyarlı bireylerde ya da aşırı dozda, atropinin yan etkilerinin ortaya çıkınasına yol açabilir (bölüm 1.2); etkileşimleri: Ek 1 (opiyoid analjezikler).

 

Emzirme süte geçebilir

Yan etkiler:  karın ağrısı, iştahsızlık ve ateş

Doz: Bkz. preparatı

 

Lomotil (Ali Raif)

lomotil tablet

Tablet, 2.5 mg difenoksilat hidroklorür ve

0.025 mg atropin sülfat, 20 tablet/kutu

Oral solüsyon, 5 cc'de 2.5 mg difenoksilat hidroklorür ve 0.025 mg atropin sülfat, 60ml şişe/kutu

Doz: Başlangıçta 4 tablet, sonra ishal dene­ tim altına alınana dek 6 saatte bir 2 tablet. ÇOCUKLARDA 4 yaşından küçüklerde kullanılması tavsiye edilmez; 4-8 yaş gün­ de 3 kez 1 tablet; 9-12 yaş günde 4 kez 1 tablet; 13-16 yaş günde üç kez 2 tablet, an­ cak bkz. yukarıdaki bilgiler. Likit şeklinin 5 ml'lik bir ölçeği bir tablete eşdeğerdir.

 

LOPERAMİD HİDROKLORÜR

Endikasyonlar: akut ishalde semptomatik tedavi için; erişkinler ve 4 yaşından büyük çocuklarda akut ishalde rehidratasyona yardımcı; vkronik ishal için sadece erişkinlerde

Dikkatli olunması gereken durumlar: bkz. yukarıdaki bilgiler

Koııtrendikasyonlar: peristaltizmin inhibis­ yonundan sakınılması gereken ya da ka­ rında distansiyon gelişen durumlarda, aktif ülseratifkolitya da antibiyotiğe bağlı kolit gibi tablolarda kullanılmamalıdır Karaciğer bozukluğu birikme riski olduğundan üretici dikkatli olunmasını önermektedir.

Gebelik üretici kullanılmamasını öner­ mektedir - bilgi yoktur.

Emzirme miktarı zararlı olamayacak ka­ dar düşüktür.

Yan etkiler: karında kramplar, sersemlik, uyuşukluk ve ürtiker dahil deri reaksiyon­ ları bildirilmiştir; paralitik ileus ve karında şişkinlik de bildirilmiştir.

Doz:

Akut ishalde, başlangıçta  4  mg, ardından 5 güne kadar her yumuşak dışkılamadan sonra 2 mg; genellikle kullanılan günlük doz 6-8 mg; günde en fazla 16 mg; ÇO­ CUKLARDA, 4 yaşın altında kullanılması tavsiye edilmez. 4-8 yaş yalnız 3 güne ka­ dar günde 3-4 kez 1 mg, 8-12 yaş 5 günekadar günde 4 kez 2 mg.

Erişkinlerde kronik ishalde, başlangıçta bö­ lünmüş dozlar halinde günde 4-8 mg, daha sonra yanıta göre ayarlanır ve idame için günlük doz 2'ye bölünerek verilir; günde en fazla 16 mg, 18 yaşının altındaki ÇO­ CUKLAR için bkz. Çocuklar için BNF Fekal inkontinansta (onaysız endikasyon), başlangıçta yanıta göre ayarlanan günde 500 mikrogram; en fazla dozlar bölünerek 16mg

Lopermid (Saba)

lopermid tablet

Tablet, 2 mg loperamid, 20 tablet/kutu

 

MORFİN

Endikasyonlar: bkz. yukarıdaki bilgiler; son dönem hastalıklardaki öksürük ağrı 

Dikkatli olunması gereken durumlar: bkz. yukarıdaki bilgiler ve Morfin Tuzları altın­daki bilgiler 

Kontrendikasyonlar: bkz. yukarıdaki bil­ giler ve Morfin Tuzları altındald bilgiler

Emzirme morfin tuzları altındaki bilgiler

Yan etkiler: bkz. yukarıdaki bilgiler ve Mor­fin Tuzları altındaki bilgiler (bölüm 4.7.2); sedasyon ve bağımlılık riski daha yüksek­tir.

Türkiye'de bazı eczanelerde majistral reçe­teyle yaptırılabilecek, artık pek kullanılmayan galenik opiyum preparasyonları dışında antidi­ yareik morfin preparatı yoktur.


Yorumlar