DEPOSILIN 600.000/300.000/300.000 IU ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ (1 FLAKON)

İlaç Bilgileri
J01CE30
49,01 TL
8699508270378
Beyaz Reçete
B  

DEPOSILIN 6.3.3 IU flakon Yan etkileri nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, DEPOSİLİN’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Anaflaksi (vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık)
 • Ajitasyon (huzursuzluk), ölüm korkusu, halüsinasyonlar (hayal görme), nöbet
 • Larinks ödemi (gırtlakta şişme)
 • Psödomembranöz kolit (uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı)
 • Böbrek yetmezliği

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Aşagıdaki yan etkiler görülme sıklıklarına göre sıralanmıştır:

Yaygın                        : 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan         : 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Seyrek                         : 1.000 hastanın birinden az, fakat 10.000 hastanın birinden fazla görülebilir.

Çok seyrek                  : 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor                   : Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Yaygın

 • Döküntü, ürtiker (kurdeşen)
 • Bulantı, kusma
 • Eozinofili (Kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış)
 • Sifilizin (frengi) diğer tedavilerinde de olduğu gibi, Jarisch-Herxheimer reaksiyonu (antibiyotikle yok olan bakterinin vücutta oluşturabileceği bir reaksiyon) kaydedilmiştir.
 • Yorgunluk, ateş

Bilinmiyor

 • Hemolitik anemi (alyuvarların parçalanması ile belirgin bir çeşit kansızlık), lökopeni (akyuvar sayısında azalma), trombositopeni (trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma)
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak alerjik vaskülit (kan damarları iltihabı), lenfadenopati (lenf bezlerindeki sinir ağlarında bozulma)
 • Anksiyete (endişe), asteni (kuvvetsizlik), serebrovasküler olay (beyin damarları ile ilgili olay), koma, konfüzyon (zihin karışıklığı), sersemlik, öfori (neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması), ölüm korkusu, sinirlilik, başağrısı, nöropati (sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar-duyu kaybı), enjeksiyon bölgesinde nörovasküler zedelenme (damar sinirlerinde hasar), somnolans (uykululuk hali), transvers miyelopati sendromu (omurilik iltihabı), tremor (titreme), enjeksiyon bölgesinde vazospazm (damarlarda spazm)
 • Bulanık görme, geçici körlük
 • Kardiyak arrest (Penisilin G Benzatin’in yanlışlıkla intravenöz uygulanması sonucu ani kalp durması ve ölüm bildirilmiştir.), hipotansiyon (düşük tansiyon), palpitasyonlar (çarpıntı), senkop (bayılma), taşikardi (kalp atımının hızlanması), vazodilatasyon (kan damarlarında genişleme), vazovagal reaksiyon (bir çeşit bayılma)
 • Apne (solunumun geçici olarak kısa ya da uzun süre kesilmesi, dispne (solunum güçlüğü), hipoksi (akciğerlerde ve kanda oksijen yetersizliği), pulmoner embolizm (akciğerde damar tıkanması), pulmoner hipertansiyon (akciğer tansiyonunda yükselme)
 • Gastrointestinal nekroz (bağırsak dokusunda hasar), melena (kanamaya bağlı katran renkli dışkı)
 • Diyaforez (aşırı terleme), pruritus (kaşıntı). İnflamasyon, ağrı, apse, ödem, hemoraji (kanama), selülit, atrofi (büzülme) ve cilt ülserini içeren enjeksiyon bölgesi reaksiyonları
 • Eklem bozukluğu, periostit (kemik zarında iltihap), artrit alevlenmesi (eklem iltihabında alevlenme), miyoglobinüri (idrarda miyoglobin bulunması), rabdomiyoliz (kas erimesi-bu etkiler kemik ve eklemlerde şiddetli ağrılar ile kendini gösterebilir)
 • Hematüri (idrarda kan çıkması), nefropati (böbrek yetmezliği), nörojenik mesane (idrar kesesindeki sinirlerin bozulmasıyla oluşan bir durum), proteinüri (idrarda protein çıkması), serum kan üre azotunda artış, serum kreatininde artış
 • İmpotans (iktidarsızlık), priapism (erkeklerde uzun süreli ağrılı sertleşme)
 • Aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak üşüme, ateş, ödem, artralji (eklem ağrısı) ve bitkinliği içeren serum hastalığı benzeri reaksiyon bildirilmiştir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi” ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

DEPOSILIN 600.000/300.000/300.000 IU ENJEKSIYONLUK COZELTI HAZIRLAMAK ICIN TOZ (1 FLAKON)

Yan Etki Bildir