CEFORCE 1G IM ENJEKSIYONLUK COZLETI HAZIRLAMAK ICIN TOZ VE COZUCU

İlaç Bilgileri
Seftriakson
J01DD04
49,51 TL
8699567270043
Beyaz Reçete
B  

CEFORCE 1G IM ENJEKSIYONLUK COZLETI HAZIRLAMAK ICIN TOZ VE COZUCU, etken madde olarak Seftriakson içeren bir ilaçtır. CEFORCE 1G IM ENJEKSIYONLUK COZLETI HAZIRLAMAK ICIN TOZ VE COZUCU İstanbul İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699567270043 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. CEFORCE 1G IM ENJEKSIYONLUK COZLETI HAZIRLAMAK ICIN TOZ VE COZUCU güncel satış fiyatı 49.51 TL'dir. Gebelik kategorisi B 'dir.

Endikasyonları

CEFORCE’aduyarlı patojenlerin neden olduğuenfeksiyonlar:

-     Sepsis,

-     Menenjit

-     DissemineLymeborreliosis’i (hastalığın erken vegeç evreleri),

-     Abdominal enfeksiyonlar(peritonit, safravegastrointestinal sistem (enfeksiyonları)

-     Kemik, eklem,yumuşakdoku, cilt veyaraenfeksiyonları,

-     İmmün sistem bozukluğunabağlı enfeksiyonlar,

-     Böbrek veidraryolları enfeksiyonları,

-     Solunumyollarıenfeksiyonları,özelliklepnömoni,kulak-burun-boğazenfeksiyonları,

akut bakteriyel komplikeolmayan otitis media,

-     Gonoredahil olmak üzeregenital enfeksiyonlar,

-     Preoperatifenfeksiyon profilaksisi

Pozoloji/uygulama sıklığı vesüresi

Doktortarafından başkaşekildetavsiyeedilmediği takdirde; Standart doz

Yetişkinlerve12yaşından büyük çocuklar:

Normalolarakgündetekdoz1-2g (24saattebir)CEFORCE’dur.Ağırvakalardaveya ortaderecededuyarlıorganizmalarınnedenolduğuenfeksiyonlardagündetekdoz,4g’a çıkabilir.

Tedavi süresi:

Tedavisüresihastalığınseyrinegöre değişir.Genellikle bütünantibiyotiktedavilerinde olduğugibi,hastanınateşidüştüktenveyabakteriyeleradikasyonsağlandıktansonraenaz

48-72 saat CEFORCEtedavisinedevam edilmelidir.

Kombinetedavi:

Deneysel koşullar,  birçok gram-negatif bakterilere karşı  CEFORCEile aminoglikozidlerarasında sinerjiolduğunugöstermektedir.Butürkombinasyonlarda aktivite  artışıher  zaman kesin olmasa  da, Pseudomonas aeruginosa gibi patojenlerin neden olduğu ciddi ve  hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda CEFORCE ile aminoglikozidler kombine edilebilinir.Ancakbuikiilaç,aralarındakifizikselgeçimsizlik nedeniyleönerilen dozlardaayrı ayrı uygulanmalıdır.

Menenjit: Bebek veçocuklardaki bakteriyel menenjitte  tedaviye günde tek doz 100 mg/kg (4gaşılmamalıdır)ilebaşlanır.Etkenorganizmalarbelirlenipduyarlılıktestleri yapıldıktansonra,gerekirse dozazaltılabilir.Eniyitedavisonuçlarıaşağıdakitedavi sürelerinde elde edilmiştir:

Neisseria meningitidis:4gün Haemophilus influenzae:6 gün Streptococcus pneumoniae:7gün

Lyme borreliosis:Çocukve yetişkinlerde,14günboyunca gündetek  doz olarak50 mg/kgile en fazla2 garasındauygulanır.

Gonore:Gonore(penisilinazüretenveüretmeyensuşlar)tedavisindeIMolarak250mg tek dozCEFORCE önerilir.

Preoperatifprofilaksi:Enfeksiyonriskinebağlıolarakoperasyondan30-90dakikaönce

1-2 g’lık  tek doz CEFORCEuygulaması  önerilir. Kolorektal cerrahide, CEFORCE’untekbaşınaveyaornidazolgibi5-nitroimidazoltürevininbirlikte(ayrı ayrı verilerek)uygulanmasının etkili olduğu kanıtlanmıştır.

Uygulama şekli:

CEFORCEçözeltisi hazırlandıktan hemensonrakullanılmalıdır.

CEFORCE, intramüskülerinjeksiyon ileuygulamaiçindir. Birbölgeye1gramdan daha

fazla enjeksiyonyapılmaması önerilmektedir.

Lidokain çözeltisi kesinlikleintravenözolarak uygulanmamalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkinek bilgiler: Böbrek/Karaciğeryetmezliği:

Sadece böbrekfonksiyonbozukluğuolan,karaciğer fonksiyonlarınormalhastalarda CEFORCEdozunuazaltmaya  gerek  yoktur.   Ancak   preterminal   safhada böbrekyetmezliğiolanlarda(kreatininklirensi<10ml/dakika) CEFORCEdozugünde 2g’ı aşmamalıdır. Sadece karaciğer hasarıolan,böbrekfonksiyonlarınormalhastalarda CEFORCE dozunu azaltmayagerekyoktur.

Ciddiböbrekve karaciğer fonksiyonbozukluklarınınbir aradagörüldüğüvakalarda, seftriaksonplazmakonsantrasyonlarıdüzenliolarakkontroledilmelivegerektiğinde doz ayarlaması yapılmalıdır. Diyalize alınanhastalara diyaliz sonrasında  supleman olarak ilave  dozlara  gerek yoktur. Ancak buhastalarda  eliminasyon oranı değişmiş olabileceğindendozayarlamasınıngerekliolupolmadığınıbelirlemekiçin serum konsantrasyonları kontrol edilmelidir.

Pediyatrik popülasyon:

Yenidoğan,  bebekve 12 yaşından küçük çocuklarda: Aşağıdaki belirtilen doz şeması

gündetek dozdauygulanır.

Yenidoğanlar (14günlüğekadar):Gündetekdoz20-50mg/kgvücutağırlığı;günlükdoz

50 mg/kg’ı aşmamalıdır. Prematüre vematür bebekler için farklı uygulama gerekli değildir.

Seftriakson  veintravenöz kalsiyum  içeren ürünlerin  eş  zamanlı  olarak yenidoğanlarda (≤28gün)kullanımıkontrendikedir.Kalsiyumiçerenintravenözürünlerikullanan(veya buürünlerikullanmasıbeklenen)yenidoğanlardaCEFORCEkullanılmamalıdır(Bkz:

4.3. Kontrendikasyonlar).

Bebek ve çocuklar (15günlükten 12yaşınakadar): Gündetek doz20-80 mg/kg.

Vücutağırlığı50kgve üstünde olannormalçocuklarda normalyetişkindozu kullanılmalıdır.Akutbakteriyelkomplike olmayanotitismedia tedavisiiçin50mg/kg dozunda (1 g’ıaşmamakkoşuluyla)tek uygulamaönerilmektedir(single-shot therapy).

Geriyatrik popülasyon:

Geriyatrik hastalarda,yetişkinleriçin önerilen dozlarkullanılır.


Yan Etki Bildir