ZILCEF 250 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ 60 ML

İlaç Bilgileri
Sefprozil
J01DC10
19,87 TL
8699680280011
Beyaz Reçete
B  

Kısa Ürün Bilgisi

1.   BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI

ZİLCEF 250 mg / 5 mi oral süspansiyon hazırlamak için kuru toz

2.   KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM

Etkin madde

Hazırlanan süspansiyonun her 5 ml’sinde 250 mg sefprozile eşdeğer 261,500 mg sefprozil monohidrat

Yardımcı maddeler

Sukroz..........................1940.45 mg / 5 mL

Sodyum klorür..............24.70 mg / 5 mL

Sodyum benzoat...........6.20 mg / 5 mL

Aspartam......................30.85 mg / 5 mL

Yardımcı maddeler için 6.1.’e bakınız.

 

3.   FARMASÖTİK FORMU

Oral süspansiyon için toz.

Krem renkli, çilek kokulu granüler yapıda kuru toz.

 

4.   KLİNİK ÖZELLİKLER

4.1. Terapötik endikasyonlar

ZİLCEF duyarlı bakteri suçlarının neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde endikedir:

Yetişkinler

•    Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları: Farenjit, tonsilit, sinüzit

•    Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları: Bronşit, pnömoni

•    Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları (Not: Apselerde cerrahi drenaj gerekir)

•    Akut sistit dahil komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları

Çocuklar

•    Üst Solunum Yolu Enfeksiyon lan: Farenjit, tonsilit, otitis media ve sinüzit

•    Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonlan

4.2. Pozoloji ve uygulama şekli

 Pozolojı / uygulama sıklığı ve süresi:

12 yaşından büyüklerde ve yetişkinlerde:

ZİLCEF duyarlı bakterilerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonlarda şu dozlarda kullanılır: Üst solunum yolu enfeksiyonlan:    Günde 1 defa 500 mg (2 ölçek)

Sinüzit:    12 saatte bir 250 - 500 mg (1-2 ölçek)

Alt solunum yolu enfeksiyonları:

Komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları: Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları:

Çocuklarda:

Otitis media:

Üst solunum yolu enfeksiyonları, farenjit veya tonsilit:

Sinüzit:

Komplike olmayan deri ve yumuşak doku enfeksiyonları:

12 saatte bir 500 mg (2 ölçek) Günde 1 defa 500 mg (2 ölçek)

12 saatte bir 250 mg (1 ölçek) veya günde 1 defa 500 mg (2 ölçek)

12 saatte bir 15 mg/kg

Günde 1 defa 20 mg/kg veya 12 saatte bir 7,5 mg/kg

12 saatte bir 7,5 mg/kg - 15 mg/kg Günde 1 defa 20 mg/kg veya

En yüksek günlük pediatrik doz, yetişkinler için önerilen günlük en yüksek dozu geçmemelidir. Beta-hemolitik streptokok enfeksiyonlarının tedavisinde, ZİLCEF 10 gün süreyle uygulanmalıdır.

Uygulama şekli:

ZİLCEF’in emilimi yiyeceklerle önemli oranda etkilenmediğinden yemeklerle birlikte veya öğünlerin arasında alınabilir.

ZİLCEF toz içeren şişeye, şişe üzerindeki işaret çizgisinin yansına kadar, kaynatılmış ve soğutulmuş su koyarak iyice çalkalayınız. Homojen bir dağılım için 5 dakika bekleyiniz. Şişe üzerindeki işaret çizgisine kadar kaynatılmış, soğutulmuş su ekleyerek tekrar çalkalayınız. Bu şekilde hazırlanan süspansiyon kullanıma hazırdır. Buzdolabında saklanır ve 14 gün içerisinde kullanılır. Kullanmadan Önce şişeyi kuvvetle çalkalayınız.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği: Sefprozil böbrek yetmezliği olan hastalara uygulanabilir. Kreatinin klerensi > 30 ml/dak. olan hastalarda doz ayarı gerekmez. Kreatinin klerensi < 30 ml/dak. olan hastalarda, verilen ilk standart dozdan sonraki dozlar bu dozun %50’si oranında ve normal doz aralarıyla uygulanır. Sefprozil hemodiyaliz ile kısmen uzaklaştırılacağından, ZİLCEF hemodiyaliz bittikten sonra uygulanmalıdır. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması gerekmemektedir.

Pediatrik popülasyon: ZİLCEF klinik çalışmalarda en az 6 aylık hastalara uygulanmıştır.

Geriatrik popülasyon: 65 yaşın üzerindeki hastalarda doz ayarlanması gerekmemektedir (Bkz. Bölüm 5.2. Farmakokinetik özellikler).

4.3. Kontrendikasyonlar

Sefprozil’e, sefalosporin grubu antibiyotiklere veya diğer bileşenlerine karşı aleıjisi olanlarda kontrendikedir.

4.4. Özel kullanım uyarılan ve önlemleri

ZİLCEF TEDAVİSİ UYGULANMADAN ÖNCE. HASTANIN DAHA ÖNCEDEN ZİLCEFE SEFALOSPORİNLERE. PENİSİLİNLERE VEYA DİĞER İLAÇLARA AŞIRI DUYARLILIĞI OLUP OLMADIĞI DİKKATLİCE BELİRLENMELİDİR. BETA-LAKTAM ANTİBİYOTİKLER ARASINDA ÇAPRAZ DUYARLILIK OLDUĞU KESİNLİKLE KANITLANDIĞINDAN PENİSİLİNE DUYARLI KİŞİLERE DİKKATLE UYGULANMALIDIR. PENİSİLİNE DUYARLI HASTALARIN % İO’UNDA BU DURUM GÖRÜLEBİLİR. EĞER ZİLCEFE KARSI ALERJİK REAKSİYON GELİŞİRSE İLAÇ KESİLMELİDİR. CİDDİ AKUT ASIRIDUYARLILIK REAKSİYONLARI ACİL TEDAVİ GEREKTİREBİLİR.

Süperenfeksivon: ZİLCEF’in uzun süre kullanımı duyarlı olmayan organizmaların gelişimine neden olabilir. Eğer tedavi sırasında süperenfeksiyon oluşursa, uygun önlemlerin alınması gerekir.

Sefalosporin antibiyotiklerle tedavi sırasında pozitif Coombs testleri bildirilmiştir.

Sukroz: Nadir kalıtımsal früktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorbsiyon veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamalan gerekir.

Sodyum: ZİLCEF Süspansiyon her 5 ml’sinde 6,20 mg sodyum benzoat ve 24.70 mg sodyum klorür içerir. Bu durum, kontrollü sodyum diyetinde olan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Fenilketonürikler: İçeriğinde bulunan aspartam fen i lal anin için bir kaynaktır. Fenilketonürisi olan insanlar için zararlı olabilir.

ZİLCEF dahil hemen hemen bütün antibakteriyel ajanların kullanımıyla Ciostridium difficile ile ilişkilendirilen diyare (CDAD) bildirilmiştir ve şiddetine göre hafif diyareden ölümcül kolitlere kadar sıralanabilir. Antibiyotik kullanımını takiben diyare görülen hastalarda bu teşhis (CDAD) göz önünde bulundurulmalıdır. Antibakteriyel ajan kullanımından iki ay sonrasına kadar Ciostridium difficile ile ilişkilendirilen diyare görüldüğü bildirilmiş olduğundan, bu süreç içerisinde bilinçli ilaç kullanımı gerekmektedir. Eğer Ciostridium difficile ile ilişkilendirilen diyare teşhis edilir veya bu teşhisten şüphelenilirse; devam eden ve doğrudan Ciostridium difficile’ye karşı etkili olmayan antibiyotik kullanımının kesilmesi gerekebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek yetmezliği: Ciddi böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi <30 mL/dak.) ZİLCEF’in total günlük dozu azaltılmalıdır, çünkü normal günlük dozlarda yüksek ve/veya uzun süreli plazma antibiyotik konsantrasyon lan oluşabilir. Güçlü diüretiklerle tedavi gören hastalarda sefalosporinler (ZİLCEF dahil) dikkatli uygulanmalıdır, çünkü bu ilaçlann böbrek fonksiyonlarım olumsuz etkiledikleri düşünülmektedir.

Pediatrik popülasyon: 6 aydan küçük bebeklerde güvenliliği ve etkililiği belirlenmemiştir.

4.5. Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler ve diğer etkileşim şekilleri

Aminoglikozidlerin sefalosporinlerle birlikte uygulanmasından sonra nefrotoksisite bildirilmiştir.

Probenesid ile eşzamanlı uygulanması sefprozilin EAA değerini iki katma çıkarmıştır. ilaç / Laboratuvar Test Etkileşmeleri

Sefalosporin antibiyotikler idrarda bakır redüksiyon testleri (Benedict ya da Fehling çözeltisi ya da Clinitest tablet) ile şeker tayininde yanlış pozitif sonuçlara neden olabilir, fakat glikozüri için enzime dayalı test (glukoz oksidaz) sonuçlarını etkilemez. Kan glukozunun ferrisiyanid testleriyle tayininde yanlış negatif reaksiyon oluşabilir. Alkalin pikrat metodu ile plazma veya idrar kreatinin tayini sefprozilden etkilenmez.

4.6. Gebelik ve laktasyon

 Genel tavsiye

Gebelik Kategorisi: B.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlar/Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Sefprozil için, gebeliklerde maruz kalmaya ilişkin klinik veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, gebelik / embriyonal / fetal gelişim / doğum ya da doğum sonrası gelişim ile ilgili olarak doğrudan ya da dolaylı zararlı etkiler olduğunu göstermemektedir (Bkz. Bölüm 5,3.). Fare, sıçan ve tavşanlarda yapılan üreme çalışmalarında, en yüksek günlük insan dozunun (1000 mg) sırasıyla 0.8, 8.5 ve 18.5 katı dozlarda sefprozil monohidraf m fetusa zararlı etkisi kaydedilmemiştir. Gebe kadınlar üzerinde yapılan yeterli ve iyi kontrollü çalışmalar bulunmamaktadır.

Hayvanlardaki üreme çalışmaları ilacın insanlardaki yanıtını tam olarak öngöremediğinden, bu ilaç kesinlikle gerekmedikçe gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Gebelik dönemi

ZİLCEF gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Laktasyon dönemi

Sefprozil dozunun % 0,3’ünden daha azı anne sütü ile atılmaktadır (süte geçmektedir). Emzirmenin durdurulup durdurulmayacağına ya da ZİLCEF tedavisinin durdurulup durdurulmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydası ve ZİLCEF tedavisinin emziren anne açısından faydası dikkate alınmalıdır.

Üreme yeteneği / Fertilite

Sefprozil hayvanlardaki üreme toksisitesi çalışmalarında fertiliteyi azaltmamıştır (Bkz. Bölüm 5.3. Klinik öncesi güveni ilik verileri).

4.7. Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Araç ve makine kullanımı üzerine bilinen herhangi bir etkisi yoktur.

4.8. İstenmeyen etkiler

Sefprozil ile görülen yan etkiler oral yolla uygulanan diğer sefalosporinler ile gözlenenlere benzerdir. Sefprozil, klinik çalışmalarda genellikle iyi tolere edilmiştir. Yan etkilerden dolayı ilacı bırakma oranı yaklaşık % 2’dir.

Klinik deneyimde ya da pazarlama sonrası deneyimde bildirilen yan etkiler şunlardır: Aşağıdaki sıklık grupları kullanılmıştır:

Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1,000 ila < 1/100); seyrek (> 1/10,000 ila < 1/1,000); çok seyrek (< 1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın: Süperenfeksiyon ve vajinal enfeksiyon

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Yaygın: Eozinofıli

Yaygın olmayan: Lökosit sayısında azalma

Seyrek: Trombositopeni ve protrombin zamanında uzama

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Seyrek: Anjiyoödem, anaflaktik reaksiyon ve serum hastalığı

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Sersemlik

Yaygın olmayan: Konfüzyonel durum, uykusuzluk, uyuklama, psikomotor hiperaktivite, sinirlilik ve baş ağrısı

Bu yan etkilerin ilaçla ilişkisi belirsizdir ve bütün bu yan etkiler geçicidir.

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Karın ağrısı, diyare, bulantı, kusma Seyrek: Kolit ve psödomembranöz kolit Bilinmiyor: Dişlerde renk değişimi

Hepato-bilier hastalıklar

Yaygın: Aspartat aminotransferaz yükselmesi, alanin aminotransferaz yükselmesi Yaygın olmayan: Alkalin fosfataz yükselmesi

Seyrek: Kolestatik sarılık (bazı penisilinler ve diğer sefalosporinlerde olduğu gibi) ve bilirubin yükselmesi

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın: Döküntü

Yaygın olmayan: Döküntü, ürtiker. Bu reaksiyonlar yetişkinlere oranla çocuklarda daha sık kaydedilmiştir. Bulgu ve belirtiler genellikle tedavinin başlamasından birkaç gün sonra oluşur ve ilacın kesilmesini takiben birkaç gün içinde kaybolur.

Seyrek: Stevens-Johnson sendromu, eritem multiform ve genital kaşıntı

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın olmayan: Kan üre azotunda ve serum kreatininde yükselme

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Seyrek: Ateş

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye

Farmakovijilans Merkezi (TUFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e- posta: tufam@titck.gov.tr; tel: O 800 314 00 08; faks: O 312 218 35 99).

4.9. Doz aşımı ve tedavisi

Hayvan toksikoloji çalışmalarında tek doz 5000 mg/kg gibi yüksek dozlar uygulandığında ciddi veya letal sonuçlar kaydedilmemiştir. Sefprozil esas olarak böbreklerden atılır. Ciddi doz aşımı halinde, özellikle böbrek fonksiyonları azalmış hastalarda, sefprozil vücuttan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir.

 

5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Diğer Beta-Laktam Antibiyotikler, İkinci Kuşak Sefalosporinler ATCkodu: J01DC10

Sefprozilin in vitro olarak gram-pozitif ve gram-negatif bakterileri kapsayan geniş bir etki alanı vardır ve hücre duvarı sentezini inhibe ederek bakterisid etki gösterir. Sefprozil aşağıda belirtilen organizmaların pek çok suşlarına karşı in vitro olarak etkilidir:

Gram-pozitif aeroblar

Staphylococcus aureus (penisilinaz üreten suşlar dahil), S. epidermidis, S. saprophyticus ve S. warneri.

Not: Sefprozil metisiline dirençli stafilokoklara karşı etkisizdir.

Streptococcus pyogenes (A grubu streptokoklar), S. agalactiae (B grubu streptokoklar), S. pneumoniae (penisilin MIC 0.1-1 mcg/mL olan ve penisiline orta derece direnç gösteren suşlar dahil), C, D, F ve G grubu streptokoklar, Viridans grubu streptokoklar, Enterococcus durans, E. faecaiis.

Not: Sefprozil E. faecium’a karşı etkisizdir.

Listeria monocytogenes.

Gram-negatif aeroblar

Moraxella catarrhalis (beta laktamaz üreten suşlar dahil), Haemophilus influenzae (beta laktamaz üreten suşlar dahil), Citrobacter diversus, Escherichia coii, Klebsielia pneumoniae, Neisseria gonorrhoeae (penisilinaz üreten suşlar dahil), Proteus mırabiiis, Salmonella türleri, Shigella türleri, Vibrio türleri

Not: Sefprozil pek çok Acinetobacter, Enterobacter, Morganella morganii, Proteus vulgaris, Providencia, Pseudomonas ve Serratia suşlarına karşı etkisizdir.

Anaeroblar

Not: Pek çok Bacteroides fragiiis grup suşu sefprozile dirençlidir.

Clostridium difficile, C. perjringens, Fusobacterium türleri, Peptostreptococcus türleri, Prevotelia melaninogenica (eski adı ile Bacteroides melaninogenicus), Propionibacterium acnes.

Duyarlılık Testleri

Antimikrobiyel ajanlara bakterinin duyarlığının en doğru tahminini, zon çaplarının ölçümünü gerektiren kantitatif metodlar verir.

Bunun açıklaması sefprozilin minumum inhibisyon konsantrasyonu ile disk testinde elde edilen çapın korelasyonu şeklindedir. Sefprozil ile spektrum farklılıklarından dolayı sefalosporin duyarlılık testi için class disk (sefalotin disk) uygun değildir. İzolelerin bütün in-vitro testlerinde 30 mcg sefprozil disk kullanılmamalıdır.

30 mcg’lık sefprozil diski ile standart tek-disk duyarlılık testinin sonuçlan aşağıdaki kriterlere göre yorumlanmaiıdır.

Zone çapı (mm)

Açıklama

MIC bağlantısı

> 18

(S) Duyarlı

< 8 mcg/mL

15-17

(MS) Kısmen duyarlı

16 mcg/mL

< 14

(R) Dirençli

>32 mcg/mL

Bir "duyarlı" raporu genellikle ulaşılabilir kan konsantrasyonlan ile patojenin inhibe edildiğini göstermiştir. Bir "kısmen duyarlı" raporu, yüksek doz kullanılması veya enfeksiyonun yüksek antibiyotik seviyeleri elde edilen doku ve sıvılarda (örn. idrar) olması durumunda organizmanın ilaca duyarlı olabileceğini göstermektedir. Bir "dirençli" raporu ise antibiyotiğin ulaşılabilir konsantrasyonunun inhibe edici olmadığını göstermektedir.

Standardize prosedürler, laboratuvar kontrol organizmalarının kullanımını gerektirmektedir.

5.2. Farmakokinetik özellikler

 Genel özellikler

ZİLCEF (sefprozil) oral kullanım için hazırlanmış geniş spektrumlu yarı sentetik sefalosporin antibiyotiktir.

Emilim:

Sefprozil oral yoldan alındığında hem aç hem de tok kamına iyi emilir.

Sefprozilin oral biyoyararlanımı yaklaşık % 90’dır. Sefprozilin farmakokinetiği yemeklerle veya bir antasit ile birlikte verildiğinde değişmez. Sefprozil aç kamına uygulandıktan sonra elde edilen ortalama plazma konsantrasyonlan aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Doz

Sefprozil Ortalama Plazma Konsantrasyonu* (mcg/ml)

8 saatte idrarla atılım

Pik

Yaklaşık 1,5 saat

4 saat

8 saat

250 mg

6.1

1.7

0.2

%60

500 mg

10.5

3.2

0.4

%62

1000 mg(lg)

18.3

8.4

1.0

%54

*Bu bilgiler 12 sağlı

dı gönüllü genç erkekte elde edilen ortalama değerlerdir. Farmakokinetik bilgiler

kapsül uygulamasından elde edilmiştir; ancak oral solüsyon, kapsül, tablet ve süspansiyon formüllerinin aç kamına alındığında biyoeşdeğer olduğu gösterilmiştir.

Dağılım:

Plazma proteinlerine bağlanma oranı yaklaşık % 36’dır ve 2 mcg/mL - 20 mcg/mL arasında konsantrasyondan bağımsızdır. Ortalama plazma yarı ömrü normal kişilerde 1,3 saattir.

250 mg ve 500 mg tek sefprozil dozu alan hastalarda deri blister sıvısında ki sefprozilin pik konsantrasyonları sırasıyla 3 ve 5,8 mcg/mL’dir. Deri blister sıvısında yanlanma süresi (2,3 saat) plazmada gözlenenden daha uzundur.

Kronik otitis mediası olan hastalara 15 veya 20 mg/kg tek doz uygulamadan sonra, orta kulak sıvısındaki sefprozilin konsantrasyonları 0,06 ila 8,7 mcg/mL arasındadır. Orta kulak sıvısındaki sefprozil konsantrasyon lan sefprozilin uygulanmasından 6 saat sonra otitis media ile birlikte en yaygın bakteriler için MIC değerinin üzerinde kalmıştır.

Bivotransformasvon:

Bilgi bulunmamaktadır.

Eliminasvon:

Verilen dozun yaklaşık % 60’ı idrarla atılır.

Uygulamadan sonraki ilk dört saatlik periyotta, ortalama idrar konsantrasyonu 250 mg, 500 mg ve 1 g’lık dozlar için sırayla 170 mcg/mL, 450 mcg/mL ve 600 mcg/mL’dir.

Doğrusallık / doğrusal olmayan durum:

Bilgi bulunmamaktadır.

Hastalardaki Karakteristik Özellikler:

Böbrek yetmezliği:

Sefprozilin, böbrek fonksiyonlan normal olan kişilerde, her 8 saatte bir 1 g’lık dozda oral yoldan on gün süre ile uygulanmasını takiben plazmada birikimine dair hiçbir belirti gözlenmemiştir.

Böbrek fonksiyonlan düşük olan hastalarda plazma yan ömrünün uzaması böbrek yetmezliğinin derecesine bağlıdır. Böbrek fonksiyonunun olmadığı hastalarda, sefprozilin plazma yan ömrünün 5,9 saate kadar uzadığı görülmüştür. Hemodiyaliz esnasında yan ömrü 2,1 saate kadar kısalır. Belirgin böbrek yetmezliği olan hastalarda ilacın atılım yolu saptanmamıştır (Bkz. Bölüm 4.4. Özel kullanım uyan lan ve önlemleri, 4.2. Pozoloji ve uygulama şekli).

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda sefprozilin farmakokinetik parametrelerinde normal şahıslara göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark kaydedilmemiştir.

Geriatrik ponülasvon:

Ortalama EAA (plazma konsantrasyonu - zaman eğrisi altında kalan alan) değeri yaşlılarda (>65 yaş) genç yetişkinlere oranla yaklaşık % 35 - 60’tır. Sefprozilin farmakokinetiğinde yaş ile ilgili olan bu farklılıklar doz ayarlaması gerektirmez.

Pediatrik popülasvon:

Pediatrik hastalara 7,5 veya 20 mg/kg tek doz uygulama yapıldıktan sonra, sefprozil konsantrasyonları tonsiller dokuda 0,5 ila 4,3 mcg/g ve lenf dokusunda 0,4 ila 4,9 mcg/g arasındadır. Dozlamadan 3,2 saat geçtikten sonra tonsiller ve lenf dokulanndaki konsantrasyonlar farenjit ve tonsilite neden olan yaygın patojenler için MIC konsantrasyonlarından daha yüksektir.

Sefprozilin pediatrik hastalardaki farmakokinetiği (6 aylık - 12 yaşındaki hastalar) yetişkinlerdeki ile karşılaştırılabilir. 7,5-30 mg/kg alan çocuklardaki plazma konsantrasyonları 250-1000 mg olan yetişkinlerde oral uygulamayı takiben görülenlerle karşılaştırılabilir bulunmuştur. Maksimum plazma konsantrasyonlarına (Cmaks) dozdan 1 -2 saat sonra ulaşır ve eliminasyon yan ömrü 1,5 saattir.

Cinsiyet:

Ortalama EAA (plazma konsantrasyonu - zaman eğrisi altında kalan alan) değeri kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık % 15 - 20 daha yüksektir. Sefprozilin farmakokinetiğinde cinsiyet ile ilgili olan bu farklılıklar doz ayarlaması gerektirmez.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Karsinojenez, Muta]enez ve Fertilite Yetersizliği

Uygun prokaryotik ve ökaryotik hücrelerde, sefprozilin in vitro veya in vivo mutajenik potansiyeli bulunmamıştır. Karsinojenik potansiyeli değerlendirmek için in vivo uzun-süreli çalışmalar yürütülmemiştir.

Üreme çalışmalan hayvanlarda fertilite yetersizliğini göstermemiştir.

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Avisel RC 591 Sukroz Tween 80 Simetikon Aspartam

Sitrik asit monohidrat Aerosil 200 Çilek aroması Glisin

Sodyum benzoat Sodyum klorür

6.2. Geçimsizlikler

Bilinen bir geçimsizliği bulunmamaktadır.

6.3. Raf ömrü

24 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

Toz halinde, 25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

ZİLCEF süspansiyon kullanım için hazırlandıktan sonra kapağı sıkıca kapalı olarak buzdolabında 14 gün saklanmalıdır. 14 gün sonra artan ilaç kullanılmamalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Kutuda, amber renkli, 75 mFlik (60 ml işaretli) ve 125 ml’lik (100 ml işaretli) cam şişe, plastik kapaklı (kapak boşa dönmeyecek şekilde) ve 5 ml’lik ölçekli plastik kaşık ile birlikte kullanıma sunulmaktadır.

6.6.    Beşeri tıbbi üründen arta katan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller ’Tıbbi Atıkların Kontrol Yönetmeliği’ ve ’Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik’lerine uygun olarak imha edilmelidir.

ZILCEF 250 MG/5 ML ORAL SUSPANSIYON ICIN KURU TOZ 60 ML

Yan Etki Bildir