FUNGAN 150 MG 1 KAPSUL

İlaç Bilgileri
Flukonazol
J02AC01
29,07 TL
8699508150205
Beyaz Reçete
C  

FUNGAN 150 MG 1 KAPSUL, etken madde olarak Flukonazol içeren bir ilaçtır. FUNGAN 150 MG 1 KAPSUL İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş. tarafından üretilmekte olup 8699508150205 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. FUNGAN 150 MG 1 KAPSUL güncel satış fiyatı 29.07 TL'dir. Gebelik kategorisi C 'dir.

Endikasyonları

Flukonazol, yetişkinlerde, aşağıdakilerin tedavisinde endikedir:

 • Kriptokokal menenjit (bkz. Bölüm 4.4)
 • Koksidioidomikoz (bkz. Bölüm 4.4)
 • İnvaziv kandidiyaz
 • Orofarengeal, özofageal kandidiyazis, kandidüri ve kronik mukokutan kandidiyazis dahil olmak üzere mukozal kandidiyaz
 • Diş hijyeni veya topikal tedavi yetersizse kronik oral atrofik kandidiyaz (takma diş ağzı)
 • Lokal terapi uygun olmadığı durumlarda akut veya tekrarlayan vajinal kandidiyaz
 • Lokal tedavi uygun olmadığı durumlarda Candidal balanitis
 • Sistemik tedavi görüldüğünde tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris, tinea versicolor ve dermal candida enfeksiyonlarını içeren dermatomikoz
 • Diğer tedavi seçenekleri uygun görülmediği durumlarda Tinea unguinium (onikomikoz)

Flukonazol yetişkinlerde aşağıdakilerin profilaksisinde endikedir:

 • Yüksek nüks riski olan hastalarda kriptokok menenjitinin tekrarlanması
 • Relaps riski yüksek olan HIV ile enfekte olan hastalarda orofaringeal veya özofageal kandidiyazis nüksü
 • Tekrarlayan vajinal kandidiyaz insidansını azaltmak (yılda 4 veya daha fazla atak)
 • Uzamış nötropenisi olan hastalarda kandidal enfeksiyonların profilaksisi (Örn. kemoterapi alan hematopoetik maligniteleri olan hastalar veya hematopoietik kök hücre transplantasyonu alan hastalar gibi) (bkz. Bölüm 5.1)

Flukonazol, yaşları 0-17 arasında değişen yenidoğan bebekler, bebekler, küçük çocuklar, çocuklar ve adolesanlarda endikedir:

Flukonazol, immün sistemi baskılanmış hastalarda mukozal kandidiyaz (orofaringeal, özofageal), invazif kandidiyazis, kriptokok menenjit ve kandidal enfeksiyonların profilaksi tedavisinde kullanılır. Flukonazol, tekrarlama riski yüksek olan çocuklarda kriptokok menenjitinin nüksünü önlemek için idame tedavisi olarak kullanılabilir (bkz. Bölüm 4.4).

Kültür sonuçlarından önce ve diğer laboratuvar sonuçları biliniyorsa tedaviye başlanabilir. Bununla birlikte, bu kültür sonuçları elde edildiğinde anti enfektif tedavi buna göre ayarlanmalıdır.

Antifungallerin uygun kullanımı konusunda resmi kılavuzlara dikkat edilmelidir.

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Pozoloji

Doz ayarlaması, mantar enfeksiyonunun niteliğine ve şiddetine göre yapılmalıdır. Çoklu doz gerektiren enfeksiyonların tedavisi, klinik parametreler veya laboratuvar testleri aktif mantar enfeksiyonunun azaldığını gösterene kadar sürdürülmelidir. Yetersiz tedavi süresi, aktif enfeksiyonun nüksetmesine neden olabilir.

Yetişkinlerde kullanımı

Aşağıdaki pozolojiye uygun diğer flukonazol preperatları gerekebilir.

Doktor tarafından başka şekilde önerilmediği takdirde:

Endikasyonlar

Pozoloji

Tedavinin süresi

Kriptokokoz

Kriptokokal menenjit tedavisinde

Yükleme dozu:

1. günde 400 mg Sonraki doz: günde bir kez 200 mg - 400 mg

Genellikle en az 6-8 hafta. Hayatı tehdit eden enfeksiyonlarda günlük doz 800 mg'a çıkarılabilir.

Yüksek nüks riski olan hastalarda kriptokok menenjitinin tekrarlamasını önlemek

için devam tedavisi.

Günde bir kez

200 mg

Belirsiz süre olmak üzere

günlük 200 mg

Koksidiyoidomikoz

 

Günde bir kez
200 mg – 400 mg

11 ila 24 ay veya hastaya bağlı olarak daha uzun süre. Bazı enfeksiyonlar için ve özellikle meninjiyal hastalık için günde 800 mg düşünülebilir.

İnvazif kandidiyazis

 

Yükleme dozu:

1. günde 800 mg Sonraki doz: günde bir kez 400 mg

Genellikle, kandidemi için önerilen tedavi süresi ilk negatif kan kültürü sonucundan 2 hafta sonrasına ve kandidemiye yönelik belirti ve semptomların ortadan

kalkmasına kadar.

Mukozal

kandidiyazis

Orofarengeal kandidiyazis

Yükleme dozu:

1. günde 200 mg

- 400 mg
Sonraki doz: günde bir kez 100 mg - 200 mg

7-21 gün (orofarengeal kandidiyazis remisyona girene kadar).

Bağışıklık sistemindeki bozukluk nedeniyle ciddi risk altında olan hastalarda daha uzun süre kullanılabilir.

Özofajiyal kandidiyazis

Yükleme dozu:

1. günde 200 mg

- 400 mg
Sonraki doz: günde bir kez 100 mg-200 mg

14-30 gün (özofagus kandidiyazis remisyona girene kadar).

Bağışıklık sistemindeki bozukluk nedeniyle ciddi risk altında olan hastalarda daha uzun süre kullanılabilir.

Kandidüri

Günde bir kez

200 mg–400 mg

7-21 gün.

Bağışıklık sistemindeki bozukluk nedeniyle ciddi risk altında olan hastalarda daha uzun süre kullanılabilir.

Kronik atrofik

kandidiyazis

Günde bir kez 50

mg

14 gün

Kronik mukokutanöz kandidiyazis

Günde bir kez 50 mg–100 mg

28 güne kadar. Enfeksiyonun şiddetine, altta yatan immün komplikasyona ve enfeksiyona bağlı olarak daha uzun süre

kullanılabilir.

HIV enfeksiyonu olan, relaps riski yüksek olanlarda mukozal kandidiyazis nüksünün önlenmesinde

Orofarengeal kandidiyazis

Günde bir kez 100 mg-200 mg ya da

haftada 3 defa

200 mg

İmmün sistemi kronik olarak baskılanmış hastalar için belirsiz bir süre

Özofafiyal kandidiyazis

Günde bir kez 100 mg-200 mg ya da

haftada 3 defa

200 mg

İmmün sistemi kronik olarak baskılanmış hastalar için belirsiz bir süre

Genital kandidiyazis

Akut vajinal kandidiyazis Kandidal balanit

150 mg

Tek doz

Tekrarlayan vajinal kandidiyazis tedavisinde ve

profilaksisi (yılda 4 veya daha fazla epizod).

Toplam 3 doz için her üç günde bir 150 mg (1., 4. ve 7 günlerde) alınmasını takiben haftada bir kez 150 mg idame dozu

İdame dozu: 6 ay

Dermatomikozlar

 • tinea pedis,
 • tinea corporis,
 • tinea cruris,
 • candida enfeksiyonları

Haftada bir kez

150 mg veya

günde 50 mg

2 ila 4 haftadır. Tinea pedis 6 haftaya varan tedavi gerektirebilir.

- tinea versicolor

Haftada bir kez

300 mg–400 mg

1-3 hafta

Günde bir kez 50

mg

2-4 hafta

- tinea unguium (onikomikoz)

Haftada bir kez

150 mg

Tedavi, enfekte olmamış tırnağın uzayıp enfekte tırnağın yerini almasına kadar devam ettirilmelidir. Normal olarak el tırnaklarının tekrar çıkması için 3-6 ay, ayak tırnakları için 6-12 aylık bir süre gerekmektedir. Bununla birlikte tırnağın uzama süresi kişiye ve yaşa bağlı olarak değişebilmektedir. Uzun süreli kronik enfeksiyonların başarılı bir şekilde tedavisinin ardından, bazen tırnakta

şekil bozuklukları kalabilir.

Uzamış nötropeni hastalarında kandidiyazis enfeksiyonların profilaksisinde

 

Günde bir kez

200 mg–400 mg

Tedavi, nötropeninin beklenen başlangıcından birkaç gün önce başlamalı ve nötrofil sayısının mm3 başına 1.000 hücrenin üzerine çıkmasından ve nötropeni iyileşmesinden 7 gün sonrasına kadar devam

etmelidir.

            Uygulama şekli:

            FUNGAN kapsül ağızdan alınır.

            Kapsüller bütün olarak yutulmalıdır ve yiyeceklerden bağımsız olarak alınabilir.

            Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

            Böbrek yetmezliği:

Flukonazol, çok büyük oranda değişmeden idrarla atılır. Tek doz tedavide doz ayarlaması gerekmemektedir. Multipl flukonazol dozları alacak olan, çocuklarda dahil olmak üzere renal fonksiyonu bozulmuş hastalarda, 50 mg ila 400 mg’lık bir başlangıç yükleme dozu (endikasyona uygun olarak) verilmelidir. Yükleme dozundan sonra, günlük doz (endikasyona uygun olarak) aşağıdaki tabloya göre düzenlenmelidir.

Kreatinin Klirensi (ml/dak)

Önerilen doz yüzdesi

>50

%100

≤50 (diyalize girmeyen)

%50

Düzenli diyalize giren hastalar

Her hemodiyaliz seansı sonrası %100

Hemodiyalize giren hastalar her diyalizin ardından önerilen dozun %100’ünü, diyalizin olmadığı günlerde kreatinin klerenslerine göre azaltılmış doz almalıdırlar.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer yetmezliği olan hastalarda kullanımı ile ilgili bilgi sınırlıdır. Bu yüzden flukonazol, karaciğer disfonksiyonu olan hastalara dikkatli biçimde uygulanmalıdır. (bkz. Bölüm 4.4 ve 4.8)

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyonda günlük maksimum doz 400 mg’ı aşmamalıdır.

Erişkinlerde benzer enfeksiyonlarda olduğu gibi, tedavi süresi klinik ve mikolojik cevaba dayanmaktadır. Flokonazol, günde tek bir doz olarak uygulanır.

Böbrek fonksiyon bozukluğu olan pediyatrik hastalarda kullanım için “Böbrek yetmezliği” bölümüne bakınız. Flukonazolün farmakokinetiği, böbrek yetmezliği olan pediyatrik popülasyonda çalışılmamıştır (çoğunlukla renal olgunlaşmayı sergilememiş “Yenidoğan bebek dönemi”ndekiler için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz).

Bebekler, küçük çocuklar ve çocuklarda (28 gün ile 11 yaş arası):

Endikasyon

Pozoloji

Öneri

- Mukozal kandidiyazis

Başlangıç dozu: 6 mg/kg Devam dozu: günde bir kez 3 mg/kg

Başlangıç dozu, stabil seviyeyi daha hızlı elde etmek için ilk günde

kullanılabilir.

 • İnvazif kandidiyazis
 • Kriptokokal menenjit

Doz: günde bir kez 6-12 mg/kg

Enfeksiyonun ciddiyetine göre

- Yüksek nüks riski olan çocuklarda kriptokok menenjitinin nüksünü

önlemek için bakım tedavisi

Doz: günde bir kez 6 mg/kg

Enfeksiyonun ciddiyetine göre

- İmmün sistemi baskılanmış hastalarda Kandida profilaksisinde

Doz: günde bir kez 3-12 mg/kg

İndüklenmiş nötropeninin derecesine ve süresine bağlı olarak (bkz. Yetişkinler pozolojisi)

Adölesanlarda (12-17 yaş arası):

Kilo ve pubertal gelişime bağlı olarak reçetenin hangi pozolojiye (yetişkinler veya çocuklar) en uygun olduğunun değerlendirilmesi gerekecektir. Klinik veriler, çocukların yetişkinler için gözlemlenenden daha yüksek bir flukonazol klirensine sahip olduklarını göstermektedir. Erişkinlerde 100, 200 ve 400 mg'lık bir doz, benzer bir sistemik maruziyet elde etmek için çocuklarda 3, 6 ve 12 mg/kg'lık bir doza karşılık gelir.

Pediyatrik popülasyonda genital kandidiyaz endikasyonunun güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir (Diğer pediyatrik endikasyonlar için mevcut mevcut güvenlik verileri için bkz. Bölüm 4.8). Eğer ergenlerde genital kandidiyaz tedavisi zorunlu ise (12-17 yaş arası), pozoloji yetişkinlerin pozolojisi ile aynı olmalıdır.

Yenidoğanlarda (0-27 gün)

Yenidoğanlarda flukonazol atılımı yavaştır. Yenidoğan bebeklerde bu pozolojiyi desteklemek için birkaç farmakokinetik veri vardır (bkz. Bölüm 5.2).

Yaş aralığı

Pozoloji

Öneri

Yenidoğan bebek (0-14 gün)

Bebekler, küçük çocuklar ve çocuklar için aynı mg/kg doz her 72 saatte bir verilmelidir.

Her 72 saatte bir maksimum 12 mg/kg doz aşılmamalıdır

Yenidoğan bebek (15-27 gün)

Bebekler, küçük çocuklar ve çocuklar için aynı mg/kg doz her 48 saatte bir verilmelidir.

Her 48 saatte bir maksimum 12 mg/kg doz aşılmamalıdır

Hekim yaş, kilo ve gerekli doza göre en uygun farmasötik formu reçete etmelidir. Kapsül formülasyonu, bebeklerde ve küçük çocuklarda kullanılmak üzere uyarlanmamıştır. Bu popülasyonda daha uygun olan flukonazolün oral sıvı formülasyonları mevcuttur.

Geriyatrik popülasyon:

Renal bozukluk belirtilerinin olmadığı hallerde, normal doz tavsiyesi benimsenmelidir. Renal bozukluğu olan hastalarda (kreatinin klerensi < 50 ml/dak) dozaj böbrek yetmezliği bölümünde tarif edildiği gibi ayarlanmalıdır.

FUNGAN 150 MG 1 KAPSUL

FUNGAN İlaçları

Yan Etki Bildir