FLESSI 10 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET)

İlaç Bilgileri
M03BX08
110,33 TL
8699832090789
Beyaz Reçete
B  

FLESSI 10 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET), etken madde olarak Siklobenzaprin Hidroklorür içeren bir ilaçtır. FLESSI 10 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) MENARİNİ İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından üretilmekte olup 8699832090789 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. FLESSI 10 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET) güncel satış fiyatı 110.33 TL'dir. Gebelik kategorisi B 'dir.

Endikasyonları

Akut ağrılı kas iskelet sistemi hastalıklarına bağlı kas spazmlarının kısa süreli tedavisinde endikedir.

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi

Önerilen siklobenzaprin HCl dozu günde üç kez 5 mg’dır. Doz, bireysel hasta yanıtına dayanarak, günde üç kez ya 7,5 mg ya da 10 mg’a yükseltilebilir. Siklobenzaprin HCl’nin iki haftadan daha uzun süreyle kullanılması önerilmemektedir.

Uygulama şekli

Sadece ağızdan kullanım içindir.

Tabletler aç veya tok karnına su ile alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Karaciğer yetmezliği

Siklobenzaprin HCl ile yürütülen bir karaciğer yetmezliği olan hastaların dahil edildiği klinik çalışmada, EAA ve Cmaks için sağlıklı kontrol gurubunda gözlenen değerlerin yaklaşık iki katı raporlanmıştır. Bu nedenle siklobenzaprin HCl, hafif dereceli karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda 5 mg ile tedaviye başlanmalı ve doz yukarıya doğru dikkatlice titre edilmelidir.

Ciddi karaciğer yetmezliği bulunan hastalardaki verinin yetersizliğinden dolayı, siklobenzaprin HCl’in orta dereceli ve ciddi karaciğer yetmezliği bulunan hastalarda kullanılması önerilmemektedir.

Siklobenzaprin ve aspirin tek veya çoklu dozlarda eş zamanlı uygulandığında, her ikisinin de plazma değerlerinde veya biyoyararlanımında önemli bir etki not edilmemiştir. Siklobenzaprin ve naproksen veya diflunisalın eş zamanlı uygulamasında hiçbir beklenmeyen advers etki raporlanmamıştır. Fakat naproksen ile siklobenzaprinin kombinasyon tedavisi, tek başına naproksen tedavisine göre daha fazla yan etki (öncelikle sersemlik oluşumunda) ile ilişkili bulunmuştur. Siklobenzaprinin aspirin veya diğer analjeziklerin klinik etkilerini artırdığını veya analjeziklerin akut kas iskelet durumlarında siklobenzaprinin klinik etkilerini artırdığını gösteren hiçbir kontrollü çalışma yürütülmemiştir.

Böbrek yetmezliği

Böbrek yetmezliği olan hastalardaki güvenlilik ve etkililiği incelenmemiştir.

Pediyatrik popülasyon

Siklobenzaprin HCl’nin 15 yaş altı pediyatrik hastalardaki güvenliliği ve etkililiği ortaya konulmamıştır.

Geriyatrik popülasyon

Siklobenzaprin plazma konsantrasyonu yaşlılarda artmaktadır (bkz. Klinik Farmakoloji, Farmakokinetikler, Yaşlılar). Yaşlılar halüsinasyonlar ve konfüzyon gibi istenmeyen santral sinir sistemi olayları, düşmeler veya diğer sekellerden kaynaklanan kardiyak olaylar, ilaç-ilaç ve ilaç-hastalık etkileşimleri açısından daha fazla risk altında olabilirler. Bu nedenlerden dolayı siklobenzaprin yaşlı hastalarda ancak açıkça ihtiyaç varsa kullanılmalıdır. Bu gibi hastalarda siklobenzaprin HCl 5 mg dozla başlatılmalı ve yavaşça yukarıya doğru titre edilmelidir.

FLESSI 10 MG FILM KAPLI TABLET (30 TABLET)

Yan Etki Bildir