CIPRO 500 MG 14 FILM TABLET

İlaç Bilgileri
Siprofloksasin
J01MA02
23,17 TL
8699578090425
Beyaz Reçete
C  

CIPRO 500 MG 14 FILM TABLET, Aç veya tok karna kullanması önerilen, etken madde olarak Siprofloksasin içeren bir ilaçtır. CIPRO 500 MG 14 FILM TABLET Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. tarafından üretilmekte olup 8699578090425 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. CIPRO 500 MG 14 FILM TABLET güncel satış fiyatı 23.17 TL'dir. Gebelik kategorisi C 'dir.

Endikasyonları

CİPRO dahil florokinolonlar, kronik bronşitin akut bakteriyel alevlenmesi ve komplike olmayan üriner enfeksiyonlarda alternatif tedavi seçeneklerinin varlığında, ciddi yan etki riski nedeniyle kullanılmamalıdır. Buna ilave olarak üriner enfeksiyonlarda antibiyogramla duyarlılık kanıtlanması gerekmektedir.

Bu endikasyonlarda diğer tedavi seçeneklerinin başarısız olduğu durumlarda kullanılabilir.

Antibakteriyel ilaçların doğru kullanımıyla ilgili resmi kılavuzlar göz önünde tutulmalıdır. CİPRO, yalnızca duyarlı bakterilerin yol açtığı kanıtlanmış ya da bu konuda ciddi şüphe bulunan enfeksiyonların tedavisinde kullanılmalıdır.

CİPRO® 250 mg film tablet, aşağıdaki endikasyonların tedavisinde endikedir (Bkz. Bölüm 4.4 ve 5.1).

Tedaviye başlamadan önce siprofloksasine direnç ile ilgili mevcut bilgiler üzerinde özellikle durulmalıdır. Antibakteriyel ajanların uygun kullanımı ile ilgili resmi kılavuzlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Yetişkinler:

Gram-negatif bakterilere bağlı alt solunum yolu enfeksiyonları

 • Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmeleri (Bkz. Bölüm 4.4)
 • Kistik fibröz veya bronşektazide bronko-pulmoner enfeksiyonlar

 • Pnömoni

 • Kronik süpüratif otitis media (Bkz. Bölüm 4.4)

  Özellikle Gram-negatif bakterilere bağlı olduğunda kronik sinüzitin akut alevlenmeleri (Bkz. Bölüm 4.4)
 • İdrar yolu enfeksiyonları

  • Komplike olmayan idrar yolu enfeksiyonları (Bkz. Bölüm 4.4)

  • Komplike idrar yolu enfeksiyonları

  • Piyelonefrit

 • Genital sistem enfeksiyonları

 • Duyarlı Neisseria gonorrhoeae'ye bağlı gonokokal üretrit ve servisit

 • Duyarlı Neisseria gonorrhoeae'ye bağlı olgular dahil epididimo-orşit

 • Duyarlı Neisseria gonorrhoeae'ye bağlı olgular dahil pelvik inflamatuar hastalık

 • Prostatit

 • Gastrointestinal kanal enfeksiyonları (örn. seyahat diyaresi)

 • İntra-abdominal enfeksiyonlar

 • Gram-negatif bakterilerden ileri gelen deri ve yumuşak doku enfeksiyonları

 • Malign otitis externa (Bkz. Bölüm 4.4)

 • Kemik ve eklem enfeksiyonları

 • Neisseria meningitidis'e bağlı invaziv enfeksiyonların 18 yaş üzeri profilaksisi

 • Solunum yolu şarbonu (maruziyet sonrası profilaksi ve küratif tedavi)

Siprofloksasin, bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğu düşünülen nötropenik ateş hastaların tedavisinde de kombinasyon tedavisinde kullanılabilir.

Çocuklar ve ergenler:

 • Pseudomonas aeruginosa'dan ileri gelen kistik fibrözde bronko-pulmoner enfeksiyonlar (klinik çalışmaların yapıldığı yaş aralığı: 5-17 yaş)

 • Komplike idrar yolları enfeksiyonları ve piyelonefrit, etken hassasiyeti gösterilmesi durumunda diğer alternatifler uygun olmadığında, (klinik çalışmaların yapıldığı yaş aralığı: 1-17 yaş)

 • Solunum yolu şarbonu (maruziyet sonrası profilaksi ve küratif tedavi)

Siprofloksasin, gerekli görülmesi halinde çocuklarda ve ergenlerde görülen şiddetli enfeksiyonların tedavisi için diğer ajanların kullanılamadığı durumlarda kullanılabilir.

Tedavi, sadece çocuklarda ve ergenlerde kistik fibröz ve/veya şiddetli enfeksiyon tedavisinde deneyimli hekimler tarafından başlatılmalıdır (Bkz. Bölüm 4.4 ve 5.1).

Pozoloji:

Dozaj endikasyona, enfeksiyonun şiddetine ve yerine, neden olan organizmaların siprofloksasine duyarlılığına, hastaların böbrek fonksiyonlarına ve çocuklar ile ergenlerde vücut ağırlığına göre belirlenir.

Tedavi süresi, hastalığın şiddeti ile klinik ve bakteriyolojik seyre dayanır.

Bazı bakterilerin (örn. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter veya Staphylococci) neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde, daha yüksek siprofloksasin dozları ve diğer uygun antibakteriyel ajanlarla birlikte uygulama gerekli olabilir.

Bazı enfeksiyonların (örn. pelvik inflamatuar hastalık, intra-abdominal enfeksiyonlar, nötropenik hastalardaki enfeksiyonlar ve kemik ile eklem enfeksiyonları) tedavisi de, dahil olan patojenlere bağlı olarak diğer uygun antibakteriyel ajanlarla birlikte uygulama gerektirebilir.

Yetişkinler

Endikasyonlar

mg olarak günlük doz

Toplam tedavi süresi (potansiyel olarak siprofloksasin ile ilk parenteral tedavi dahil)

Alt solunum yolu enfeksiyonları

 • Kistik fibröz veya bronşektazide bronko- pulmoner enfeksiyonlar

 • Pnömoni

(Bkz. Bölüm 4.4)

Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

7 ila 14 gün

İdrar yolu enfeksiyonları (Bkz. Bölüm 4.4)

Komplike idrar

yolu enfeksiyonları

Günde iki kez 500 mg

7 gün

Piyelonefrit

Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

En az 10 gün, bazı spesifik durumlarda (abse gibi) 21 günden daha uzun bir süre devam

edilebilir

Genital sistem enfeksiyonları

Gonokokal üretrit ve servisit

Tek doz olarak 500 mg

1 gün (tek doz)

Epididimo-orşit ve pelvik inflamatuvar hastalık

Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

En az 14 gün

Prostatit

Günde iki kez 500 mg ila

750 mg

2 ila 4 hafta (akut) ile 4 ila 6 hafta

(kronik)

Gastrointestinal kanal enfeksiyonları ve intra-abdominal enfeksiyonlar

Shigella dysenteriae tip 1 dışındaki Shigella türleri dahil bakteriyel patojenlerin neden olduğu diyare ve şiddetli seyahat diyaresinin ampirik tedavisi

Günde iki kez 500 mg

1 gün

Shigella dysenteriae tip 1'in neden olduğu diyare

Günde iki kez 500 mg

5 gün

Gastrointestinal kanal enfeksiyonları ve intra- abdominal enfeksiyonlar

Vibrio cholerae'nın neden olduğu

diyare

Günde iki kez 500 mg

3 gün

Tifo ateşi

Günde iki kez 500 mg

7 gün

Gram-negatif bakterilerden kaynaklanan intra-abdominal

enfeksiyonlar

Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

5 ila 14 gün

Deri ve yumuşak doku

enfeksiyonları

Günde iki kez 500 mg ila

750 mg

7 ila 14 gün

Kemik ve eklem enfeksiyonları

Günde iki kez 500 mg ila

750 mg

En fazla 3 ay

Bakteriyel enfeksiyon kaynaklı olduğu düşünülen ateşli nötropenik hastalıklar Siprofloksasin, resmi kılavuzlar doğrultusunda uygun antibakteriyel ajanlarla birlikte

uygulanmalıdır.

Günde iki kez 500 mg ila 750 mg

Tedaviye, tüm nötropeni periyodu süresince devam edilmelidir.

Neisseria meningitidis'e bağlı invaziv enfeksiyonların profilaksisi

Tek doz olarak 500 mg

1 gün (tek doz)

Klinik açıdan uygun olduğunda oral yoldan tedavi alabilecek bireyler için solunum yolu şarbonuna maruziyet sonrası profilaksi ve küratif tedavi

İlacın uygulanmasına şüpheli veya doğrulanmış maruziyetten sonra mümkün olan en kısa süre içinde

başlanmalıdır.

Günde iki kez 500 mg

Bacillus anthracis maruziyetinin doğrulanmasından itibaren 60 gün

 

Uygulama şekli:

Ağız yoluyla uygulanır. Tabletler bir miktar sıvı ile bütün olarak yutulur.

Yemek zamanlarından bağımsız olarak alınabilir. Aç karnına alındığında etkin madde daha hızlı absorbe edilir. Bu durumda, tabletler süt ürünleri ya da mineral takviyesi içeceklerle (örn. süt, yoğurt, kalsiyum takviyeli portakal suyu) birlikte alınmamalıdır (Bkz. Bölüm 4.5).

Hastalığın şiddetine bağlı veya diğer nedenlerle tablet alamayan hastalara intravenöz formda siprofloksasin verilmesi önerilir (örn. hastaya enteral beslenme uygulanıyorsa). İntravenöz uygulamadan sonra tedavi oral yolla sürdürülebilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği:

Böbrek fonksiyonları bozulmuş hastalar için önerilen başlangıç ve idame dozları:

Kreatinin Klirensi [mL/dak./1,73 m²]

Serum Kreatinin [µmol/L]

Oral Doz [mg]

>60

<124

Bkz. Genel Doz.

30-60

124 ila 168

12 saatte bir 250-500 mg

<30

>169

24 saatte bir 250-500 mg

Hemodiyaliz tedavisi alan

hastalar

>169

24 saatte bir 250-500 mg (diyaliz

sonrası)

Periton diyalizi tedavisi alan

hastalar

>169

24 saatte bir 250-500 mg

Renal bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

Karaciğer yetmezliği:

Karaciğer fonksiyonları bozulmuş olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir. Hepatik bozukluğu olan çocuklarda doz çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Endikasyonlar

mg olarak günlük doz

Toplam tedavi süresi (potansiyel olarak siprofloksasin ile ilk parenteral tedavi dahil)

Kistik fibröz

Doz başına en fazla 750 mg ile günde iki kez 20 mg/kg

vücut ağırlığı

10 ila 14 gün

Komplike idrar yolları enfeksiyonları ve piyelonefrit

Doz başına en fazla 750 mg ile günde iki kez 10 mg/kg

ila 20 mg/kg vücut ağırlığı

10 ila 21 gün

Klinik açıdan uygun olduğunda oral yoldan tedavi alabilecek bireyler için solunum yolu şarbonuna maruziyet sonrası profilaksi ve küratif tedavi İlacın uygulanmasına şüpheli veya doğrulanmış maruziyetten sonra mümkün olan en kısa süre içinde

başlanmalıdır.

Doz başına en fazla 500 mg ile günde iki kez 10 mg/kg ila 15 mg/kg vücut ağırlığı

Bacillus anthracis maruziyetinin doğrulanmasından itibaren 60 gün

Diğer şiddetli enfeksiyonlar

Doz başına en fazla 750 mg ile günde iki kez 20 mg/kg

vücut ağırlığı

Enfeksiyon tipine göre

Geriyatrik popülasyon:

Yaşlı hastalar, enfeksiyonun şiddetine ve hastanın kreatinin klirensine göre seçilmiş bir doz almalıdır.

CIPRO 500 MG 14 FILM TABLET

Yan Etki Bildir