CARBOPLAN 150 MG/15ML INFUZYON ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 FLAKON)

İlaç Bilgileri
Karboplatin
L01XA02
439,62 TL
8699769770082
Beyaz Reçete
D  

CARBOPLAN 150 MG/15ML INFUZYON ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 FLAKON), etken madde olarak Karboplatin içeren bir ilaçtır. CARBOPLAN 150 MG/15ML INFUZYON ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 FLAKON) Dem İlaç San. Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilmekte olup 8699769770082 barkod numarası ile piyasaya sunulmuştur. Beyaz Reçete ile satışı yapılmaktadır. CARBOPLAN 150 MG/15ML INFUZYON ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 FLAKON) güncel satış fiyatı 439.62 TL'dir. Gebelik kategorisi D 'dir.

Endikasyonları

Over karsinomu,

− Germ hücreli tümörler,

− Küçük hücreli akciğer kanseri,

− Diğer maligniteler:

Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, malign mezotelyoma, meme kanseri, baş-boyun kanserleri (Larinks kanseri, nazofarinks kanseri), özofagus kanseri, mide kanseri, pankreas kanseri, mesane kanseri, yumuşak doku ve kemik sarkomları, lenfomalar, primeri bilinmeyen maligniteler, cildin invazif yassı hücreli kanserleri, beyin tümörleri, melanom, nöroblastom, myelom, Wilm’s tümörü, hepatoblastom.

Pozoloji / uygulama sıklığı ve süresi:

Böbrek fonksiyonu normal olan ve daha önce tedavi uygulanmamış erişkin hastalar için

önerilen karboplatin dozu, 15 ila 60 dakikalık infüzyon ile tek doz şeklinde uygulanan 400 mg/m2'dir. Tedavi, önceki enjeksiyonluk karboplatin küründen sonra 4 hafta süreyle ve/veya nötrofil sayımı en az 2.000 hücre/mm3 ve trombosit sayımı en az 100.000 hücre/mm3 oluncaya kadar tekrarlanmamalıdır.

Daha önce miyelosüpresif tedavi ve/veya radyoterapi uygulanması veya anlamlı ölçüde düşük

performans durumu gibi risk faktörleri olan hastalar için (ECOG-Zubrod 2-4 veya Karnofsky

< 80), başlangıç karboplatin dozunun % 20-25 oranında azaltılması önerilmektedir.

Daha sonraki tedavi kürlerinde dozaj ayarlaması için, enjeksiyonluk karboplatin ile tedavinin ilk kürleri sırasında haftalık kan sayımlarıyla hematolojik düşme düzeylerinin tayin edilmesi önerilir.

Kombinasyon kemoterapisi:

Diğer miyelosüpresif maddelerle kombinasyon halinde optimal karboplatin kullanımı seçilen rejim ve dozlam planına göre dozaj ayarlamaları gerektirmektedir.

Uygulama şekli:

Karboplatin sadece intravenöz yolla kullanıma yöneliktir. Çözelti kısa süreli (15 ila 60

dakika) intravenöz infüzyonla uygulanmalıdır.

Çözelti % 5 glukoz çözeltisi veya % 0.9 sodyum klorür çözeltisi ile seyreltilebilir.

Hazırlama ve uygulama için, tehlikeli maddelere yönelik güvenlik önlemlerine uyulmalıdır. Hazırlama işlemi, koruyucu eldivenler, yüz maskesi ve koruyucu giysiler kullanan, güvenli kullanım konusunda eğitimli personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

Enjeksiyonluk karboplatine temas edebilecek alüminyum parçalar içeren iğneler veya intravenöz infüzyon setleri hazırlama veya uygulama için kullanılmamalıdır. Alüminyum karboplatin enjeksiyonu ile reaksiyona girer ve çökelti oluşumuna ve/veya potens kaybına yol açar.

Özel polasyonlara ilişkin ek bilgiler: Böbrek/Karacer yetmezliği:

Kreatinin klerens değerleri < 60 ml/dak. olan hastalar, şiddetli miyelosüpresyona (kemik

iliğinin baskılanması) yönelik daha yüksek risk altındadır. Şiddetli lökopeni, nötropeni veya trombositopeni sıklığı aşağıda verilen dozaj tavsiyeleri ile yaklaşık % 25 düzeyinde tutulmuştur:

Kreatinin Klerensi

Başlangıç Dozu (Gün 1)

41 – 59 ml/dak.

250 mg/m2 I.V.

16 – 40 ml/dak.

200 mg/m2 I.V.

Kreatinin klerensi dakikada 15 ml veya daha az olan hastalarda karboplatin kullanımına ilişkin tedavi tavsiyesine olanak verecek yeterli veriler mevcut değildir.

Yukarıda verilen dozlama tavsiyelerinin tümü, ilk tedavi kürü için geçerlidir. Müteakip dozajlar, hastanın toleransına ve kabul edilebilir miyelosüpresyon düzeyine göre ayarlanmalıdır.

Pediyatrik polasyon:

Çocuklarda spesifik dozaj önerilerinin yapılabilmesi için yeterli deneyim yoktur.

Geriyatrik polasyon:

65 yaşın üstündeki hastalarda, hastanın fiziksel durumuna bağlı olarak ilk ve sonraki tedavi

kürleri sırasında dozaj ayarlaması gerekebilir.

CARBOPLAN 150 MG/15ML INFUZYON ICIN ENJEKSIYONLUK COZELTI (1 FLAKON)

Yan Etki Bildir